บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :
ผู้จัดทำ :     1 นายรัฐศาสตร์ พรมฉิมพลี    เลขที่ 4    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3
                  2นายณัฐวุฒิ คาระวะดี   เลขที่ 7   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3
                  3นางสาวจุฑามาศ  อายุวรรณ   เลขที่ 14    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3
                  4นางสาวจันทร์จิรา  วรวาส   เลขที่ 29  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3
                  5 นางสาววาสนา  แจ่มหอม   เลขที่ 43   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3 

         จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ภายในอำเภอลาดยาว ที่คนในชุมชนได้ทำขึ้นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนส่วนมากทางผู้คณะจัดทำได้รวบรวมข้อมูลไว้อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ที่สนใจ ทางคณะผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์เเก่ผู้ที่สนใจอย่างมาก


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL :

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP