ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

 

 

ประวัติความเป็นมา

จากที่นางอนงค์ อยู่สุภาพ ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์เถาวัลย์ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว ได้ไปประชุมกองทุนหมู่บ้านได้เห็นชาวบ้านเก็บเอาเถาวัลย์มาสานเฝือกดักปลาใน นา เห็นลุงที่สานจึงถามความเป็นมาของเถาวัลย์ว่ามีความคงทนมาก ใช้งานได้หลายปี จึงคิดว่าถ้าเอามาสานเป็นตะกร้าคงจะสวยมาก และคงทน วัตถุดิบหาได้ง่ายมีอยู่มากตามเกาะในนาและตามลำคลอง หรือตามสวน เป็นวัตถุดิบตามท้องถิ่นไม่ต้องซื้อ หาได้เอง ลุงเล่าว่า เอาไปแช่น้ำสัก 2 อาทิตย์ เปลือกของเถาวัลย์ก็จะลอกออก สีของเถาวัลย์ก็จะขาวปนน้ำตาลสวยเป็นธรรมชาติ จึงออกเก็บเถาวัลย์มาลองทำดู สวย และทน จึงชวนเพื่อนมาทำขายได้ดีมาก จึงส่งเสริมให้คนในชุมชนภายในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปเลี้ยงครอบครัวได้ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน อันเป็นแนวคิดที่ดำเนินตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้เกิดเป็นกลุ่มผลิตภันฑ์เถาวัลย์บ้านหนองกวางขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

๑.๒.๒ เหนียว คงทน ถูกน้ำไม่ขึ้นรา
๑.๒.๓ ทำได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ
๑.๒.๔ รักษาดูแลง่าย
๑.๒.๕ สีสันเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องแต่งเติม

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑.๓.๑ ได้รับโล่ และหนังสือรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของจังหวัด
นครสวรรค์ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
๑.๓.๒ ได้รับใบรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครสวรรค์ ภาค 8
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
๑.๓.๓ ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ม.ผ.ช.
๑.๓.๔ ได้รับใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด้านบรรจุภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
๑.๓.๕ ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการพัฒนา
ของกรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มฝีมือและแรง งาน เป็นคนภายในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นพอเลี้ยงครอบครัวได้ ผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มและให้สมาชิกมารับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญาของเรา
- ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มและเป็นผู้สูงอายุในชุมชน
- กลุ่มได้รับอุปกรณ์จากเทศบาลตำบลลาดยาว
- กลุ่มได้รับทุนจากสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
- กลุ่มได้รับอุปกรณ์จากอำเภอลาดยาว

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๒.๑.๑ เถาวัลย์ (เครือเถาแดง)
๒.๑.๒ ตะปู
๒.๑.๓ ค้อน
๒.๑.๔ กรรไกร
๒.๑.๕ กรรไกรตัดกิ่ง
๒.๑.๖ มีด
๒.๑.๗ เหล็กขอตะปู
๒.๑.๘ ทินเนอร์ + ยูนิเทน
๒.๑.๙ ตลับเมตร

ขั้นตอนการผลิต

๒.๒.๑ นำเถาวัลย์ (เครือเถาแดง) มาต้มประมาณ 1 ชั่วโมง จนสามารถลอกออกได้ นำเถาวัลย์มาลอกเปลือกออกจนเหลือแต่แกนในสีขาว
๒.๒.๒ นำเถาวัลย์มาทำฐานขนาดตามต้องการ ตัดลูกตั้งตามต้องการ แล้วนำมาตอกตะปูติดกับฐานล่างและบน
๒.๒.๓ เลือกเถาวัลย์เส้นขนาดพอดีที่จะสานลายด้านข้าง มาสานจนกระทั่งเสร็จ
๒.๒.๔ ทายูนิเทนเพื่อให้ขึ้นเงา ปล่อยทิ้งให้แห้งที่มา :
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP