วัดหัวดงใต
วัดยางงาม
วัดมหาโพธิใต้
วัดบึงน้ำใส
วัดหนองหัวเรือ
วัดมหาโพธิเหนือ
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
  วัดยางงาม

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๐๕๖-๒๐๗๐๐๖
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๙
ประวัติความเป็นมา วัดยางงาม ตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้าน อยู่ในหมู่ที่ ๑ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๖๓ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำปิงทางฝั่งตะวันออก ตลิ่งสูงถูกน้ำเซาะพังทุกปี อาคารเสนาสนะต่างๆมี อุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ หอสวดมนต์กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๖ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถขนาดพระเพลากว้าง ๔๓ นิ้ว สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐
ความสำคัญ วัดมีโบราณวัตถุที่สำคัญพระประธานในอุโบสถ
กลุ่มคนที่ใช้ ประชาชนใช้ประกอบศาสนกิจจำนวน ๒,๐๐๐ คน
จำนวนผู้อาศัย พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๑ รูป
ผู้ดูแล เจ้าอาวาสวัด พระครูนิภาธรรมสถิต


ที่มา : http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/135054/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP