วัดหัวดงใต
วัดยางงาม
วัดมหาโพธิใต้
วัดบึงน้ำใส
วัดหนองหัวเรือ
วัดมหาโพธิเหนือ
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
  วัดบึงน้ำใส

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๐๘๗-๒๐๐๔๘๑๐

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

ประวัติความเป็นมา วัดบึงน้ำใส สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๐ โดยมีนายทอง, นายเทศ และนายทง ร่วมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้นที่ฝั่งคลองน้ำใส และได้ขนานนามวัดตามชื่อหมู่บ้านนั้นด้วย ซึ่งหมู่บ้านนี้ได้อพยพมาตั้งอยู่เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๕ ระยะแรกมี ๑๐ หลังคาเรือน บริเวณถิ่นแถวนี้เคยเป็นที่ตั้งวัดและมีบ้านเรือนมาก่อน ซึ่งยังมีสิ่งก่อสร้างเก่า ๆ ปรักหักพังอยู่เป็นระยะตามฝั่งคลองอันยาวเหยียด ทางวัดได้มีการเปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่วัดนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ และสถานีอนามัยตั้งอยู่ซึ่งทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์ตามสมควรตลอดมา

ความสำคัญ วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบึงน้ำใสมาช้านานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๗๕

กลุ่มคนที่ใช้ ประชาชนร่วมประกอบศาสนกิจ จำนวน ๔,๐๐๐ คน

จำนวนผู้อาศัย พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๒๐ รูป

ผู้ดูแล เจ้าอาวาสวัด พระมหาอุบ
ที่มา :http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/135050/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AA-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP