แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง ไหว้พระ 7 วัด


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. วัดใดที่มีเจ้าอาวาสคนปัจจุบันชื่อพระครูนิวาสธรรมสุนทร (สุนทร ขนฺติโก)
ก. วัดบ้านมะเกลือ
ข. วัดบึงน้ำใส
ค. วัดมหาโพธิ์เหนือ
ง. วัดมหาโพธิ์ใต้

2. พระครูพิสิษฐสมถคุณ มีชื่ออีกอย่างว่าอะไร
ก. หลาวพ่อโต
ข. หลาวงพ่อธร์
ค. หลาวงพ่อเฮง์
ง. หลวงพ่อเดิม

3. วัดหนองหัวเรือมีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่เท่าไร
ก. 3ไร 2งาน
ข. 4ไร 2งาน
ค. 5ไร 2งาน
ง. 6ไร 2งาน

4. รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นเมืองนครสวรรค์แล้วประทับแรมที่หน้าวัดใด
ก. วัดบ้านมะเกลือ
ข. วัดบึงน้ำใส
ค. วัดหัวดงใต้
ง. วัดมหาโพธิ์ใต้

5. วัดยางงามมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวนกี่รูป
ก. 8 รูป
ข. 9 รูป
ค. 10 รูป
ง. 11 รูป

6. วัดยางงามตั้งอยู่ตำบลอะไร
ก. บ้านมะเกลือ
ข. บ้านแก่ง
ค. บางม่วง
ง. หนองกรด

7. วัดมหาโพธิใต้มีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่
ก. 25 ไร่ 80 ตารางวา
ข. 25 ไร่ 70 ตารางวา
ค. 25 ไร่ 60 ตารางวา
ง. 25 ไร่ 70 ตารางวา

8. ตามหลักฐานวัดมหาโพธิใต้มีสร้างมาแล้วกี่ปี
ก. 322 ปี
ข. 325 ปี์
ค. 323 ปี
ง. 327 ปี

9. โครงการลานบุญลานปัญญาเป็นโครงการของวัดใด
ก. วัดบ้านมะเกลือ
ข. วัดบึงน้ำใส
ค. วัดมหาโพธิ์เหนือ
ง. วัดมหาโพธิ์ใต้

10. วัดใดเปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี แผนกสามัญ
ก. วัดบ้านมะเกลือ
ข. วัดบึงน้ำใส
ค. วัดมหาโพธิ์เหนือ
ง. วัดมหาโพธิ์ใต้


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP