บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง คนดีศรีบางระจันตามทัศนคตินักเรียน
ผู้จัดทำ 1.นางสาว ปรียานุช หาดรื่น เลขที่ 12
             2.นางสาว พิมพร อ้นทอง เลขที่ 13
             3.นางสาว จริยา ปานเรือง เลขที่ 20
             4.นางสาว สุดารัตน์ ฤทธิ์อ้น เลขที่ 25
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

             การศึกษาประวัติศาสตร์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รู้เรื่องราวในอดีต โดยเฉพาะอย่ายิ่งการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเหล่าวีรชนคนกล้าในหมู่บ้านบางระจันและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างชาวบ้านบางระจันกับพม่า ซึ่งท่านทั้งหลายที่กล่าวมานั้นได้เป็นผู้รักษาเอกราชให้ไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
             จากการศึกษาเกี่ยวกับวีรชนบ้านบางระจันพบว่าพวกเขาทั้งหลายได้สร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ไว้มาก ทั้งความสามัคคี ความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังมีความกล้าหาญยิ่งนัก วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันนับเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังของชาวบ้านธรรมดาที่มีต่อประเทศชาติ สามารถสู้รบต่อข้าศึกด้วยความกล้าหาญ พลังแห่งสามัคคี ความรักชาติ อันเป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละอันใหญ่หลวง นักรบบางระจันแม้จะมีกำลังน้อยกว่าพม่าแต่สามารถตอบโต้การโจมตีของข้าศึกจนแตกพ่าย
               

                ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง คนดีศรีบางระจันตามทัศนคตินักเรียน ที่ URL : คลิก

 
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
 
SITEMAP