ชื่อเรื่อง : วัยรุ่นกับการออกกำลังกาย

ผู้จัดทำ : 1.นายจิระพันธ์ อัสดร เลขที่ 3
             2.นางสาวสุนิษา ประดิษฐ์เถระ เลขที่ 15
             3.นางสาวชญาณี สีอ่อน เลขที่ 17
             4.นางสาวสุธิดา ยงโภชน์ เลขที่ 40

               เนื่องจากทางด้านคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2557 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการออกไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน โดยโครงงานนี้มีท่านอาจารย์ชัยมงคล เทพวงศ์ เป็นผู้ดูแลควบคุม ทางด้านคณะผู้จัดทำเลยคิดที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับารละเล่นพื้นบ้านโดยได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาได้ศึกษาค้นหว้าและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านหลายชนิด พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เห็นภาพมากขึ้นและเข้าใจมากขึ้น หากเว็บไซต์นี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
              

         ผลปรากฏว่าได้เว็บไซต์เรื่อง เนื้อเรื่องและตัวละครการ์ตูนบลีชเทพมรณะตามทัศนคตินักเรียน ที่ URL : คลิก

 
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
 
SITEMAP