ข้อเสนอแนะ

         จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่อง บริการสุขภาพของวัยรุ่น ดังนั้น หากเราต้องการลดช่องว่างดังกล่าว เราต้องปรับแนวคิด บทบาท และระบบบริการสุขภาพ สำหรับกลุ่มเผป้าหมายวัยรุ่นใหม่ทั้งหมด โดยให้วัยรุ่นเป็นศูนย์กลางของการปรับเปลี่ยนอย่างแท้จริง กล่าวคือ ทำเลที่ตั้ง การตกแต่งสถานที่ ผู้ให้บริการ เวลาให้บริการ ตลอดจนชนิดของบริการ ควรจัดให้มี และเป็นอย่างที่วัยรุ่นต้องการ สถานที่ให้บริการแบบเดิมที่เป็นสถานที่ราชการ มีรูปแบบที่เป็นราชการ ระบบบริการที่มีขั้นตอนมาก ผู้ให้บริการที่ไม่เป็นมิตรกับวัยรุ่น เวลาเปิดให้บริการที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัยรุ่น สิ่งเหล่านี้ ควรมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึง ยอมรับ และพึงพอใจระบบบริการสุขภาพในที่สุดเราควรหันมาสนใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้มากขึ้น ไม่ใช่แค่วัยรุ่นเท่านั้น การดูแลสุขภาพร่างกายนั้นเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ การพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข้งแรงนั้น ก็ต้องใส่ใจสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งอาหารการกิน การพักผ่อนให้เพียงพอ เรายังสามารถแนะนำและชวนเพื่อนๆ พ่อแม่พี่น้องของพวกเรา และยังเป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ได้ใกล้ชิดกันมาขึ้นมีอะไรก็ช่วยกันแนะนำซึ่งกันและกัน เป้นต้น
         1.ให้มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นในทั่วประเทศ วัยรุ่นจะได้ออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึง และจะได้ไปออกกำลังสม่ำเสมอ
         2.ให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งการให้บริการทางด้านสุขภาพแก่วัยรุ่น เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นได้ทราบว่าจุดบริการอยู่ตรงไหน เพื่อเขาจะได้ไปโดยไม่เสียเวลา

         3.จัดให้มีนิทรรศการ หรือการอบรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย เพื่อเป็นการสนับสนุน และได้ให้คำแนะนำแก่วัยรุ่น
         4.จัดตั้งกลุ่มให้วัยรุ่นมีความคิดว่าจะทำอย่างไรให้เพื่อนๆ หันมาออกกำลังกายกันมากๆ อย่างน้อยคนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันน่าจะเข้าใจกันและมีวิธีโน้มน้าวใจเพื่อนได้ดีกว่าผู้ใหญ่
         5.ติดป้ายประกาศรณรงค์ให้วัยรุ่นหันมาออกกำลังกาย ช่วยเป็นแรงกระตุ้นอีกด้าน เพื่อให้วัยรุ่นรู้สึกอยากที่จะออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
         6.ติดป้ายโทษของการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การเที่ยวกลางคืน ผลเสียของมันเป็นอย่างไร เพื่อไม่ให้วัยรุ่นไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่บั่นทอนต่อสุขภาพของตนเอง

 
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
 
SITEMAP