ความหมายของเพศศึกษา

           เพศศึกษา เป็นคำซึ่งมีความหมายกว้างมาก แต่คนส่วนใหญ่มักให้ความหมายไปในด้านเดียวคือ หมายถึง เพศสัมพันธ์ ดังนั้นเราจึงควรมาทำความเข้าใจคำว่าเพศศึกษากันใหม่ โดยอ้างอิงจากหนังสือประกอบการศึกษาเรื่องเพศศึกษา เช่น
จาก Dictionary of Education ได้ให้ข้อจำกัดความของ "เพศศึกษา" ไว้ดังนี้คือ
1.การศึกษาที่เกี่ยวกับกระบวนการและปัญหาของการสืบพันธุ์
2.การศึกษาที่มุ่งจัดให้บุคคลเข้าใจเรื่องเพศ การควบคุมพฤติกรรม ทางเพศและแรงขับทางเพศ
3.การศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และปัญหาของบุคคลและกลุ่มซึ่งมา จากความจริงทางด้านชีวภาพว่า มนุษย์มี 2 พวก คือ ผู้ชายและ ผู้หญิง
โดย นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี ได้กล่าวว่าเพศศึกษา หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหว่างสองเพศ เป็นการศึกษาที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างกันทั้งทางร่างกายและจิตใจของแต่ละเพศ ซึ่งจะทำให้บุคคลคบหาสมาคมกันได้อย่างดี ทั้งในระหว่างเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม รู้จักตนเองและเพื่อนมนุษย์ มีมรรยาทหรือพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ    โดย Killander ได้ให้ความหมายของเพศศึกษาไว้ว่า เพศศึกษา หมายถึง มาตรการทางการศึกษาทั้งที่ช่วยเหลือเตรียมเยาวชนให้พร้อมกับการที่จะต้องเผชิญปัญหาชีวิต โดยมีแกนกล่างสำคัญมาจากสัญชาตญาณทางเพศ (Sex instinct) และสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นปกติวิสัยที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามจะต้องประสบตลอดช่วงชีวิตของเขา
  นอกจากนี้ยังมี Burt และ Brower ได้ให้ความหมายของเพศศึกษาไว้ว่า เพศศึกษา หมายถึง การศึกษาเพื่อความรัก (Sex Education as Education for Love) เพราะพวกเขาเชื่อว่าความรักมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทางพฤติกรรมทางเพศ โดยทำการจำแนกความรักออกไปตามแนวคิดของอีริก (Eric)
 

ที่มา : http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group%20Project/G244/G07/pages/know_home.html

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP