ความสำคัญของเพศศึกษา

        ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่าเรื่องเพศมิใช่เรื่องที่จะต้องปกปิด หรือน่าอับอาย อีกต่อไปแล้ว ทั้งนี้เพราะในสังคมมีการติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ ทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต มักมีการนำเสนอเรื่องทางเพศร่วมด้วยเสมอ ดังนั้นเพื่อมิให้วัยรุ่นได้รับข้อมูลที่ผิด จึงควรให้ได้รับความรู้ด้านเพศศึกษาในทางที่ถูกต้องโดยเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก
          ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด พ่อแม่เป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องเพศตามวัยของเขา ไม่ควรปิดบังหรือตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ตรงกับความเป็นเป็นจริงนอกจากนี้สถาบันการศึกษา หน่วงงานภาครัฐและเอกชน ควรมีบทบาทในการเอาใจใส่ดูแลเยาชน ให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เขามีทักษะชีวิตที่เหมาะสมในสังคมยุคปัจจุบัน วัยรุ่นมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปมากในเรื่องเพศ มีสถานบันเทิง สื่อต่าง ๆ มากมาย ทำให้วัยรุ่นซึ่งเป็นวัยทีอยากรู้อยากลองแสวงหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิตวัยรุ่น หลายคนหลงระเริงไปกับประสบการณ์ใหม่ ๆ  การมีเพศสัมพันธ์ อาจจะเป็นสิ่งที่ตามมา และมีปริมาณมากขึ้น
ผู้มีความรู้ทั้งหลายลงความเห็นว่า ควรมีการให้ความรู้ในเรื่องเพศแก่เด็ก เพราะเป็นก่อให้เกิดผลดีหลายประการ

          พอจะสรุปให้เห็นถึงความสำคัญของการสอนเพศศึกษาได้ดังนี้
  1.เรื่องเพศเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้ทราบภายในของเขต เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะเป็นผู้นำทางจิตวิทยา เชื่อว่า สัญชาตญาณทางเพศนั้นมีอยู่ในมนุษย์ตั้งแต่เกิด หากแต่อยู่ในลักษณะที่แตกต่างกันกับที่แสดงออกมาในตอนเป็นหนุ่มสาว
ในเมื่อเรื่องราวทางเพศเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องเผชิญยิ่งจำเป็นที่ควรจะได้มีการทราบ (ในขอบเขตที่เหมาะสม)
  2.ความลี้ลับการปกปิดในเรื่องเพศ อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิด เข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งหยาบโลน สิ่งดังกล่าวนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่เด็กได้
โดย นายแพทย์สรรค์ ศรีเพ็ญ ได้กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ผู้มีหน้าที่ในการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่เด็ก โดยเริ่มจากบิดามารดา ผู้ปกครอง และครูบาอาจารย์ทั้งหลายควรร่วมมือปรึกษาหารือกันโดยใกล้ชิด เพื่อหาทางป้อนความรู้เรื่องเพศให้ลูกหลานของตนโดยถูกต้อง และเหมาะสมกับวัยและสติปัญญาของเด็กแต่ละคน ซึ่งคงดีกว่าที่จะปล่อยให้เขาเหล่านั้นไปหาความรู้เอาเอง จากเพื่อนหรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งขาดความถูกต้องแน่นอน
ดังนั้นจึงเห็นด้วยต่อการสอนเพศศึกษา เพราะว่า มีความสำคัญดังต่อไปนี้
  3.เป็นการตอบสนองธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ย่อมอยากรู้อยากเห็น ซึ่งในเด็กเล็ก ๆ จะเห็นได้ชัดเจนมาก เช่น เขามักจะถามว่า เขาเกิดมาจากไหน เป็นต้น
  4.ความคิดในสมัยก่อน คิดที่จะปิดบังไม่ให้เด็กรู้นั้น สมัยนี้ไม่มีทางสำเร็จเสียแล้ว เพราะฉะนั้นก็ควรให้เด็กรู้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยของเด็กจะดีกว่า
  5.เป็นการเตรียมตัวให้เด็กพร้อมที่จะเผชิญปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนรู้จักแก้ไขปรับปรุงและป้องกันเหตุการณ์อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างดีที่สุด เช่น ปัญหาที่เกิดจากกาเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น
          เพศศึกษาจะนำไปสู่ความสมบูรณ์ในทางศีลธรรม และวัฒนธรรมของประชาชน รู้จักประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตในความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ที่มา : http://greatworkblogger.blogspot.com/

 


 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP