ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น

     ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชั่น สำรับ รศ.ดร. สังศิต ฯ (ibid, หน้า 46 – 61) ได้สรุปไว้ดังนี้ แม็คมัลแลน (Mcmullan) มองว่า การคอร์รัปชั่นมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 8 ประการ คือ

1) เกิดความไม่ยุติธรรม

2) ทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วย

3) ประชาชนขาดความไว้วางใจรัฐบาล

4) เกิดความสูญเปล่าในทรัพยากรของประเทศ

5) ขาดการจูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศ

6) ขาดเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากปัญหาเงินสินบน

7) ความไม่ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมคอร์รัปชั่น และ

8) ข้อจำกัดจากการนำนโยบายไปใช้เนื่องจากการทุจริตของข้าราชการ

                

ไนย์ (Nye) ได้กล่าวว่าผลจากการศึกษาประสบการณ์ของประเทศอดีตอาณานิคมในแอฟริกา พบว่าการคอร์รัปชั่น มีทั้งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ

ด้านบวก ได้แก่

1) คอร์รัปชั่นช่วยก่อให้เกิดการขยายทุนในแง่การพัฒนาเศรษฐกิจ

2) ก่อให้เกิดการบูรณาการความเป็นชาติไทย และ

3) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกระบบราชการ

                 ส่วนผลเสียของการคอร์รัปชั่น(ด้านลบ) นั้นได้แก่

1) เกิดการสูญเสียทางทรัพยากร

2) การเมืองขาดเสถียรภาพ เพราะการคอร์รัปชั่นจะนำไปสู่การปฏิวัติ และ

3) เป็นการลดขีดความสามารถในการทำงานของราชการ เนื่องจากรัฐบาลขาดความชอบธรรมทางการเมือง
https://www.gotoknow.org/posts/326376

 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP