วิวัฒนาการ
การอนุรักษ์ดนตรีไทย
ดนตรีไทยในปัจจุบัน
อุปสรรค
ทัศนคติของนักเรียนดนตรีไทย
ปัญหา
สรุปองค์ความรู้
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 
คณะผู้จัดทำ

 


นาย ประวุฒิ ศรีแก้ว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2557student/m5/d5701/5714/
 
 นางสาวสุนิสา ขำขุน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2557student/m5/d5701/5719/
 


นางสาวนันทิชา ม่วงทอง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2557student/m5/d5702/5722/

 


นางสาวรังรักษ์ ทองศรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2557student/m5/d5702/5724/

 

นางสาว พิมพ์วิภา พุ่มห่อ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2557student/m5/d5702/5737/
   

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP