การเปรียบเทียบการเดินทางในเมืองและชนบท
 

.ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท

        ในเมือง         ในสังคมเมืองเป็นสังคมที่อึดอัดคับแคบมีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมากแต่เป็นสังคมหลักที่เวลามีกิจกรรมใหญ่ๆส่วนมากจะจัดอยู่ในเมืองและสถาณที่สังสรรค์ในเวลากลางคืน ส่วนมากมักจะสร้างขึ้นอยู่ในตัวเมืองและมีความวุ่นวายเป็นอย่างมากซึ่งจะมีแต่อาหารที่หรูหราอลังการ

       ในชนบท มีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมากเหมือนกันแต่อยู่กันเป็นหลักเป็นแหล่งและส่วนมากชนบท ก็มีสถาณที่สังสรรค์เหมือนกันแต่เป็นสถาณที่เล็กๆมีเฉพาะบางที่และมีความเป็นกันเองอาหารพื้นๆไม่หรูหราอะไรมาก เพราะส่วนมากเป็นอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้าน ถ้าจะพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทแล้วพบว่า ปัญหาของการแบ่งแยกลักษณะของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท หรือชุมชนใดควรเป็นชุมชนเมืองชุมชนใด ควรเป็นชุมชนชนบทยังเป็นปัญหาที่เป็นข้อโต้แย้งกัน ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยแบ่งเป็น 6 ประการ ดังนี้

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP