ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
575701
ทัศคติของนักเรียนการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน   ตรวจแล้ว
575702
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อขนมไทยพื้นบ้านชุมชนเก้าเลี้ยว   ตรวจแล้ว
575703
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อกีฬาพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์   ตรวจแล้ว
575704
ทัศนคติของนักเรียนต่อดนตรีไทยในสังคมปัจจุบัน   ตรวจแล้ว
575705
พืชสวนที่นิยมปลูกในชุมชุนบ้านบางม่วง   ตรวจแล้ว/ขาด อรัญญา
575706
ทัศคติของนักเรียนเกี่ยวกับแฟชั่นตามยุคสมัย   ตรวจแล้ว
575707
ผลกระทบต่อภาษาไทยกับการใช้สื่อออนไลน์ตามทัศนคติของนักเรียน   ตรวจแล้ว/ขาด ปาฐิตา
575708
ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อโลกออนไลน์   ตรวจแล้ว
575709
ทัศคติของนักเรียนเกี่ยวกับสังคมเมืองกับสังคมชนบทในจังหวัดนครสวรรค์   ตรวจแล้ว
575710
ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อขนมเค้ก
0
ไม่ผ่านทั้งกลุ่ม
         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
575801
ของใช้พื้นบ้าน 7 อย่างในจังหวัดนครสวรรค์   ตรวจแล้ว
575802

วัดชื่นชอบของนักเรียนในอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

  ตรวจแล้ว
575803
สุนัขที่นิยมเสี้ยงในชุมชนบึงเสนาท   ตรวจแล้ว
575804
ขนมพื้นบ้านชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย   ตรวจแล้ว
575805
ทัศนคติของวัยรุ่นเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา   ตรวจแล้ว
575806
ทัศนคติของวัยรุ่นเกี่ยวกับแมวสยาม   ตรวจแล้ว/ขาด พิทยา
575807
สถานที่ชื่นชอบ 7 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์   ตรวจแล้ว
575808
พืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกในบ้านวังไผ่   ตรวจแล้ว
575809
ของดีวัดบึงน้ำใส จังหวัดนครสวรรค์   ตรวจแล้ว
575810
วัดที่ชื่นชอบของนักเรียนในอำเภอเก้าเลี้ยว   ตรวจแล้ว

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP