ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชุมชุนว็บไซต์ปีการศึกษา 2557
 
ลำดับที่
ชื่อ สกุล
ห้อง
เลขที่
Link
รายการแก้ไข
 
1
เด็กหญิงชลิตา เกตุสง่า
ม.3/9
26
     
2
เด็กชายกสิวัฒน์ บัวพุฒ
ม.3/11
4
     
3
เด็กชายชัยนันต์ เชื้อชัย
ม.3/7
4
     
4
เด็กชายณัฐชัย สุประกำ
ม.3/7
5
     
5
เด็กชายณัฐพล เอี่ยมสอาด
ม.3/7
6
     
6
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาก
ม.3/7
17
     
7
นางสาวกชกร มั่นสะติ 
ม. 4/8
25
     
8
นางสาวชนภรณ์ จันเทศ 
ม. 4/8
31
     
9
นางสาวจุฑามาศ อายุวรรณ 
ม. 5/3
14
     
10
นางสาวพฤกษา ศรีคงทน 
ม. 5/3
16
     
11
นายพิสิทธิ์ รูปสม 
ม. 5/5
7
     
12
นายชัยวัฒน์ ไกรเนตร 
ม. 5/5
13
     
13
นายอนันธชัย พ่วงมาลี 
ม. 5/5
15
     
14
นายศราวุฒิ ป้อมขำ 
ม. 5/5
18
     
15
นางสาวรุจนา เพชรหอย 
ม. 5/5
28
     
16
นางสาวณัฐสุดา สำเภาน้อย 
ม. 5/5
38
     
17
นางสาวขนิษฐา คงบา 
ม. 5/5
40
     
18
นางสาวสุดารัตน์ เสือเจริญ 
ม. 5/5
41
     
19
นายณัฐิวุฒิ อยู่คง 
ม. 5/6
2
     
20
นางสาวอารีรัตน์ ทองอินทร์ 
ม. 5/6
26
     
 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP