ตารางเรียนห้องเรียน ICT1 ภาคเรียนที่ 1/2557 | ตาราง 5/1
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
ชไมพร 1/8
อาทีวร 2/11
อาทีวร 2/10
อาทีวร 2/12
ชไมพร 1/6
ชไมพร 1/7
อังคาร
ชไมพร 1/4
ชไมพร 1/1
อาทีวร 2/6
อาทีวร 2/4
อาทีวร 2/3
พุธ
อาทีวร 2/2
ชไมพร 1/10
ชไมพร 1/12
อาทีวร 2/8
ชไมพร 1/2
อาทีวร 2/7
พฤหัส
ชไมพร 1/11
ชไมพร 1/3
อาทีวร 2/9
อาทีวร 2/5
ลูกเสือ
ศุกร์
ชไมพร 1/5
ชไมพร 1/9
อาทีวร 2/1
ชุมนุม

ตารางเรียนห้องเรียน ICT2 ภาคเรียนที่ 1/2557
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
เก็จ 6/1
ชัยมงคล 4/2
เก็จ 6/2
ชัยมงคล 5/8
เก็จ 6/5
ชัยมงคล
อังคาร
ชัยมงคล 5/6
ชัยมงคล 4/1
เก็จ 4/7
เก็จ 6/7
เก็จ 6/4
เก็จ 4/6
ชัยมงคล
พุธ
ชัยมงคล 5/4
เก็จ 6/8
ชัยมงคล 5/2
ชัยมงคล 5/7
เก็จ 6/3
เก็จ 4/5
พฤหัส
เก็จ 4/8
เก็จ 4/3
ชัยมงคล 5/3
ลูกเสือ
ชัยมงคล
ศุกร์
เก็จ 6/6
เก็จ 4/4
ชัยมงคล 5/1
ชัยมงคล5/5
ชุมนุม

ตารางเรียนห้องเรียน ICT3 ภาคเรียนที่ 1/2557
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
นราธิป 3/11
นราธิป 3/10
นราธิป 3/8
  
อังคาร
นราธิป 3/6
นราธิป 3/5
นราธิป 3/7
  
พุธ
นราธิป 3/3
นราธิป 3/1
นราธิป 3/9
พฤหัส
นราธิป 3/12
นราธิป 3/2
ลูกเสือ
ศุกร์
นราธิป 3/4
ชุมนุม
 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP