ตารางเรียนห้องเรียน ICT1 ภาคเรียนที่ 2/2557 | ตารางเรียน ม.5/1 |
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
อาทีวร 2/11
ชไมพร 1/7
ชไมพร 1/9
อาทีวร 2/3
ชไมพร 1/12
ชไมพร 1/1
 
อังคาร
ชไมพร 1/8
อาทีวร 2/8
อาทีวร 2/7
อาทีวร 2/9
อาทีวร 2/12
 
พุธ
อาทีวร 2/10
อาทีวร 2/2
ชไมพร 1/4
ชไมพร 1/2
อาทีวร 2/4
 
พฤหัส
ชไมพร 1/6
ชไมพร 1/5
อาทีวร 2/5
อาทีวร 2/1
ลูกเสือ
 
ศุกร์
ชไมพร 1/10
อาทีวร 2/6
ชไมพร 1/11
ชไมพร 1/3
ชุมนุม
 

ตารางเรียนห้องเรียน ICT2 ภาคเรียนที่ 2/2557
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
ชัยมงคล5/5
ชัยมงคล 4/1
เก็จ 6/7
เก็จ 6/3
ชัยมงคล 5/2
เก็จ 6/8
อังคาร
เก็จ 4/8
ชัยมงคล 5/7
ชัยมงคล 5/8
เก็จ 6/1
เก็จ 6/2
ชัยมงคล
พุธ
เก็จ 4/5
ชัยมงคล 4/2
ชัยมงคล 5/4
ชัยมงคล 5/1
ชัยมงคล
ชัยมงคล
พฤหัส
ชัยมงคล 5/3
เก็จ 6/4
ชัยมงคล
เก็จ 4/3
เก็จ 4/6
เก็จ 6/6
ศุกร์
เก็จ 4/4
เก็จ 4/7
ชัยมงคล 5/6
ชัยมงคล
เก็จ 6/5
ชุมนุม

ตารางเรียนห้องเรียน ICT3 ภาคเรียนที่ 2/2557
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
นราธิป 3/7
  
อังคาร
นราธิป 3/12
นราธิป 3/2
นราธิป 3/8
  
พุธ
นราธิป 3/9
นราธิป 3/10
นราธิป 3/3
  
พฤหัส
นราธิป 3/4
นราธิป 3/1
ลูกเสือ
  
ศุกร์
นราธิป 3/5
นราธิป 3/11
นราธิป 3/6
ชุมนุม
  
 

Copyright © 2006-2012, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP