ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2558
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2558
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2558
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
14582 นายนที ร่มโพธิ์ 1 2 8a 4 5 6 4c    
2
14584 นายภูผา ภูโยฤทธิ์ th 1 2 8a 4 5 6 4c    
3
14586 นายศุภชัย ใจอินทร์ 1 2 4 5 6 8a    
4
14636 นายสัจจะ วันทายนต์ 1 2 4 5 6 8a 4c    
5
14669 นายปราการ รอดไพร 1 2 2a 4 5 6 7    
6
14709 นายไชยวัฒน์ เมณฑ์กูล 1 2 4 5 6 4c 7    
7
14713 นายพงษ์ประภัทร จูพุ่ม th 2 8a 4 5 7    
8
14716 นายวัชรพงษ์ พันตน 1 2 4 5 6 8a    
9
14830 นายนพรัตน์ สินจีน 1 2 4 5 6 8a 4c    
10
14860 นายชลรัตน์ธี วงษ์จันทร์ @2 4 5 4c Z  
11
14861 นายธนกร แหยมพันธ์ 1 2 8a 5 4c 7    
12
14899 นายชัยณรงค์ มีสำราญ 1 2 4 5 6 4c 8a    
13
14904 นายถนอมศักดิ์ สิงห์ลอ 1 2 8a 4 5 6 4c    
14
14946 นายภคนนท์ สีระวัตร 1 2 4 5 6 8a    
15
15014 นายบรรณวิทิต เพ็ชร์โต @1 2 5 6 -  
16
14691 นางสาวธัญญลักษณ์ ดอนไพวัติ @1 2 4 5 6 4c Z  
17
14692 นางสาวธัญญาเรศ คำรัตน์ @1 2 4 5 6 7 4c -  
18
14701 นางสาววันวิสา โหมดเกตุ 1 2 4 5 6 4c    
19
14728 นางสาวเจนขวัญ บัวประทุม FTP 1 2 4 5 6 8a    
20
14730 นางสาวชุติกาญจน์ จตุพร FTP 1 2 4 5 6 4c 8a    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
14733 นางสาวณัฐนนทพร เชื่อฟัง 1 2 2a 4 5 6 7 8a 4c    
22
14734 นางสาวทิพวรรณ อินทคล้าย 1 2 4 5 6 8a 4c    
23
14778 นางสาววนิดา เชื้อนุ่น @th 1 2 8a 4 5 6 7 2b 4c Z  
24
14781 นางสาวสุภัสสรา เนียมนาค 1 2 4 5 6 4c 8a 7    
25
14782 นางสาวสุภาวี ทองมณี @1 2 4 5 6 7 4c Z  
26
14783 นางสาวสุนันทา รัตนสุข 1 2 7 8a 4 5    
27
14784 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณนาค 1 2 2a 4 5 6 4c 8a 7    
28
14820 นางสาวศิริพร สีท้าว 1 2 2a 4 5 6 4c 8a 7    
29
14823 นางสาวเอมวลี จินดา 1 2 2a 4 5 6 4c 8a 7    
30
14843 นางสาวณิชกานต์ กุนาง ออก ออก    
31
14856 นางสาวอมรรัตน์ เปรมรุ่ง 1 2 2a 4 5 6 4c    
32
14877 นางสาวชลิตา พัฒภู่ @4 5 6 7 4c    
33
14878 นางสาวชุติรัตน์ วัฒนพันธ์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a 7    
34
14883 นางสาววธิดา ปานเมือง FTP 1 2 4 5 6    
35
14885 นางสาวศศิวิมล สิงโห 1 2 8a 4 5 6    
36
14921 นางสาวชลธิชา ขวัญเงิน 1 2 8a 4 5 6 4c    
37
14923 นางสาวณิชกานต์ พันธุมาศ 1 2 8a 4 5 6 4c    
38
14952 นางสาวกนิษฐา สิงโห 1 2 4 5 6 7    
39
14966 นางสาวศิรินทรา ตาชม 1 2 4 5 4c 6    
40
15004 นางสาวสุทธิวรรณ มากรุด 1 2 4 5 6 4c 8a    
41
15032 นางสาวกัญญารัตน์ พันแจ่ม 1 2 4 5    
42
15042 นางสาวมธุรินทร์ สายปลิว FTP 1 2 4 5 8a    
43
16953 นางสาวณัฐสุดา ยอดฉิมมา 1 2 4 5 6 4c 8a    
44
       
45
       
46
       
47
       
48
       
49
 
   
 

Copyright © 2006-2015, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP