แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง เกมส์ A-MATH


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. เกมส์เออม็ท(A-MATH) คือเกมส์เกี่ยวกับอะไร
ก. คณิตศาสตร์
ข. สังคมศึกษา
ค. อังกฤษ
ง. สุขศึกษา

2. เกมส์จะสิ้นสุดเมื่อใด
ก. เมื่อผู้เล่นไม่มีความรู้สึกไม่อยากเล่น
ข. เมื่อผู้เล่นใช้เบี้ยที่มีอยู่จนหมด
ค. เมื่อผู้เล่นวางเบี้ยผิดช่อง
ง. เมื่อสถานที่เล่นฝนตก

3. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. แดงได้คะแนนมากกว่าดำ แดงเป็นผู้ชนะ
ข. ดำได้คะแนนมากกว่าแดง แดงเป็นผู้ชนะ
ค. ดำและแดงคะแนนเท่ากัน ดำเป็นผู้ชนะ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

4. ผู้เล่นจะต้องจับตัวเบี้ยขึ้นมาอย่างละกี่ตัว
ก. 8 ตัว
ข. 9 ตัว
ค. 10 ตัว
ง. 12 ตัว

5.การวางเบี้ยบนกระดานควรวางในแนวใด
ก. แนวเฉียง
ข. แนวนอน
ค. แนวตั้ง
ง. ข้อ ค และ ง ถูกต้อง

6. เมื่อผู้เล่ยลงเบี้ยไป 3 ตัวแล้วต้องจับเบี้ยขึ้นมาใหม่เท่าใด
ก. เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ข. เท่ากับจำนวนตัวเบี้ยที่ใช้ไป
ค. ลดลงจากจำนวนเดิม 1 ตัว
ง. ผิดทุกข้อ

7. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น A- MATH
ก. กระดาน
ข. เครื่องคิดเลข
ค. เบี้ย
ง. ถูกทั้ง ก และ ค

8. กระดาน A-MATH มีทั้งหมดกี่ช่อง
ก. 225 ช่อง
ข. 250 ช่อง
ค. 275 ช่อง
ง. 300 ช่อง

9.การเล่นเกมส์ A-MATHต้องมีทักษะในด้านใดที่จำเป็นที่สุด
ก. คณิตศาสตร์
ข. การแก้ปัญหา
ค. ทักษะการเอาตัวรอด
ง. ทักษะในการคิดวิเคราะห์

10. เบี้ยมีทั้งหมดกี่ตัว
ก. 100 ตัว
ข. 150 ตัว
ค. 200 ตัว
ง. 250 ตัว


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP