คณะผู้จัดทำ

 


นาย
 ธนวุธ จำบุญมา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ http://chaiwbi.com/2558student/m5/c5301/5302/
 


นาย ชัยรัตน์ บุญเย็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดหาภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2558student/m5/c5301/5308/

 
นางสาว ภัทรวดี จั่นถาวร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร http://chaiwbi.com/2558student/m5/c5301/5319/

 


นางสาว ฐิติรัตน์ ทองประเทือง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล และภาพประกอบบทเรียน
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2558student/m5/c5302/5327/

 


นางสาว อัจจิมา ชันเงิน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2558student/m5/c5302/5338/


 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP