บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :  การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นในอำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ตามทัศนคติของนักเรียน
ผู้จัดทำ :   1. นายนันทิพัฒน์        เย็นจตุรัส     เลขที่ 12     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                2. นางสาวกิตติยา       อุดมวงษ์      เลขที่ 21      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                3. นางสาวสุวนันท์      วงษ์เลี้ยง      เลขที่ 37      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                4 .นางสาวมานิดา        ปานสุด        เลขที่ 41     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง
1.ได้วิธีการแก้ไขปัญหาพลังงานและทรัพยากรท้องถิ่นในอำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
2.สามารถปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนท้องถิ่นในอำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
3.ให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรท้องถิ่นในอำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : www.eppo.go.th

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP