ประวัตืความเป็นมา
น้ำตาลโตนดห้วยกรด
อุปกรณ์ในการทำน้ำตาลโตนด
วิธีการทำน้ำตาลโตนด
การสังเกตน้ำตาลแท้หรือเทียม
เกร็ดความรู้ที่นำมาฝาก
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

ประวัตืความเป็นมา

ที่มา : https://sites.google.com/site/sunyreiynrunataltond/prawati-khwam-pen-ma

ตำบลห้วยกรด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอสรรคบุรี ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าข้าม หมู่ 2 บ้านท่าวัว หมู่ 3 บ้านท่าช้าง หมู่ 4 บ้านคลองลี หมู่ 5 บ้านท่าสะเดาหมู่ 6 บ้านบางไก่เถื่อน หมู่ 7 บ้านคลองมะขวาด หมู่ 8 บ้านท่ากร่าง หมู่ 9 บ้านบางยายอ้น

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 8 อบต.ชัยนาท อำเภอเมือง หมู่ 6 อบต.บางหลวง อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ หมู่ 3 5 6 อบต.ห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาททิศตะวันออก ติดกับ หมู่ 4 5 6 7 อบต.สรรพยา อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาททิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 4 5 อบต.เที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชาการในเขต อบต.9376 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2565 หลังคาเรือน

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.วัดกลาง

2.วัดเกาะ

3.วัดคลองงิ้ว

4.วัดโคกโตนด

5.วัดจันทนาราม

6.วัดดอนโพธิ์ศร

7.วัดบำเพ็ญบุญ

8.วัดมาติการาม

เส้นทางการคมนาคม การเดินเข้าสู่ตำบล
สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ใน เขตอบต.คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 345 หลังคาเรือนคิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม การทำน้ำตาลโตนด

การทำน้ำตาลโตนด แต่เดิมทำเพื่อบริโภค และอาชีพเสริม ภายในครัวเรือน ถ้าเหลือก็แจกจ่ายญาติพี่น้อง โดยใช้เวลาว่างหลังจากการทำนาแล้ว ต่อมาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 นายวิชาญ  จุ้ยแจ้งได้เร็งเห็นความสำคัญของการทำน้ำตาลโตนด จากในหมู่บ้าน ตำบลห้วยกรด มึต้นตาลมากและสืบทอดทำกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นวัฒนธรรมตกทอดถึงลูกหลาน ได้มีการรวมกลุ่มทำน้ำตาลโตนดขึ้นอย่างจริงจังโดยมีคณะกรรมการบริหารงาน ฝ่ายขาย การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย สิ้นปีมีผลกำไรนำมาปันผลแก่สมาชิกทุกคน
     ช่วงในการทำน้ำตาลโตนดอยู่ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม หรือประมาณ 5 เดือน ทำได้ทั้งต้นตัวผู้ และต้นตัวเมีย ปกติต้นตาลจะสามารถทำน้ำตาลได้ ต้องอยู่ในวัยเจริญพันธ์อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป อยู่ในระยะแทงช่อดอกใหม่ๆซึ่งมีวิธีทำคล้ายๆกันทั้งต้นตัวผู้ และต้นตัวเมีย แต่แตกต่างกันเฉพาะไม้ที่ใช้นวดดอกตาล ที่เรียกว่า "ตะเกียบ" คือตะเกียบที่ใช้นวดช่อดอกตัวผู้จะมีลักษณะแบน ส่วนตะเกือบที่ใช้นวดช่ดอกตัวเมียจะมีลักษณะกลมและยาวกว่าตะเกียบที่ใช้กับต้นตัวเมีย

 

 

้่้

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP