ประวัตืความเป็นมา
น้ำตาลโตนดห้วยกรด
อุปกรณ์ในการทำน้ำตาลโตนด
วิธีการทำน้ำตาลโตนด
การสังเกตน้ำตาลแท้หรือเทียม
เกร็ดความรู้ที่นำมาฝาก
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

เกร็ดความรู้ที่นำมาฝาก

ที่มา : https://sites.google.com/site/sunyreiynrunataltond/kerd-khwam-ru-thi-na-ma-fak

 จากการสอบถามผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับตาลพบว่า ก่อนที่ต้นตาลจะออกกระโปง ใบที่ยอดตาลประมาณชั้นใบที่ 4 จะแบะออก และใบจะยาวกว่าใบชั้นอื่นๆ ส่วนการสังเกตว่าต้นไหนเป็นต้นตัวผู้ หรือตัวเมียนั้น มีวิธีการสังเกตดังนี้

 สังเกตการเรียงตัวของทางใบ ถ้ามีการเรียงตัววนไปทางขวามือจากโคนไปสู่ยอดจะเป็นต้นตาลตัวเมีย แต่ถ้าการเวียนของทางใบวนไปทางซ้ายมือจะเป็นตาลตัวผู้
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP