วิถีชีวิตชุมชนเกรียงไกร

ตำบลเกรียงไกร เคยเป็นหมู่บ้านที่มีความรุ่งเรืองอยู่ติดริมแม่น้ำในอดีต มีชื่อเดิมว่า “เชียงไกร” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จทางชลมาศ และพักประทับแรมที่วัดเชียงไกร ในปีนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่จึงทำให้เจดีย์ที่วัดพังลง จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดใหญ่คงคาราม" ต่อมาถึงสมัยของขุนเกียรติ เกรียงไกร กำลาบพาล ได้เป็นกำนัน จึงเปลี่ยนชื่อตำบลเชียงไกร เป็นตำบลเกรียงไกร และเปลี่ยนชื่อวัดใหญ่คงคาราม เป็นวัดเกรียงไกร


ตำบลเกรียงไกร เดิมเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอชุมแสงมาก่อน เนื่องจากในสมัยนั้นตำบลเกรียงไกรเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคม
ทางเรือและศูนย์กลางของการค้าขาย ดังนั้นประชาชนที่อยู่ในตำบลเป็นทั้งคนดั่งเดิมและมาจากที่อื่น

ปัจจุบัน การคมนาคมได้เปลี่ยนจากการใช้ทางคมนาคมทางน้ำมาเป็นทางบก
มีทางหลวงสายนครสวรรค์ชุมแสง นอกจากเป็นศูนย์การค้าในสมัยก่อนแล้ว ในปัจจุบันนั้นในตำบลเกรียงไกรยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือวัดเกรียงไกรกลาง ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 และในวัดแห่งนี้ยังมีลิงมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากวัดแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งคือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP