อาหารการกิน

: แคบหมูสูตรโบราณปรุงรส เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภาคอีสานโดยแท้จริง มีที่มาจากในสมัยก่อน ยังไม่มี การน้าน้้ามันพืชมาใช้ในการบริโภคเหมือนปัจจุบัน ชาวอีสานได้ใช้น้้ามันที่ได้จากเนื้อหมู ที่เรียกว่า น้้ามันหมูโดยการ น้้ามันหมูมาหั่นเป็นชิ้นแล้วน้ามาเคี่ยวในหม้อไฟจนน้้ามันแยกตัวออกจากกัน โดยส่วนหนึ่งเป็นน้้ามันหมู และส่วน หนึ่งเป็นกากที่เรียกว่า “กากหมู” ซึ่งสามารถน้ามารับประทานหรือน้ามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง ปัจจุบัน มีการบริโภคเนื้อหมูกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูสดหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อหมู แต่ คนเราไม่นิยมรับประทานน้้ามันหมู
จึงท้าให้มีหนังหมูติดมันและมันหมูเป็นเศษหมูเหลือจากการแปรรูปของโรงงาน เป็นจ้านวนมาก ในช่วงนี้เอง นายด้ารง ไชยชาติซึ่งเป็นคนที่ชอบรับประทานกากหมูได้ก่อตั้งกลุ่มเกรียงไกรแคบหมู ขึ้น ได้ท้ากากหมูขายตามท้องตลาด ได้คิดหาวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าโดยน้าหนังหมูติดมันมาหั่นเป็นเส้นให้พอดีค้า แล้ว น้ามาเคี่ยวเอาน้้ามันออก แล้วน้ากากหมูส่วนที่เหลือมาบรรจุถุงขาย ต่อมาทางโรงงานแปรรูปหมู ได้น้าหนังหมูส่วน คอหมูมาเสนอให้ในราคาถูกกว่าตามท้องตลาด เพราะไม่รู้จะเอาไปท้าอาหารชนิดใด ทางกลุ่มจึงได้คิดว่าลองเอามา ท้าเป็นเหมือนกากหมูที่เราท้าอยู่ แล้วได้ลองผิดลองถูกท้าออกมาขาย ผลปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ซึ่งต่าง ก็บอกว่า แคบหมู ของกลุ่มเกรียงไกรแคบหมู รดชาดกรอบและอร่อยมาก ทางกลุ่มจึงคิดหาวิธีเพิ่มรดชาดและเก็บ รักษาให้ได้นานยิ่งขึ้น เพื่อสามารถซื้อไปรับประทานหรือเป็นของฝากได้ จึงได้พัฒนาปรับปรุงเป็น “แคบหมูสูตร โบราณปรุงรส” ขึ้นมา และขายดียิ่งกว่าเดิมท้าให้มีรายได้เข้ากลุ่มจนสามารถยึดถือเป็นอาชีพหลักได้ ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอบ้านฝาง สนับสนุนให้ลงทะเบียน หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และได้รับการสนับสนุนการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐานตามหลักการขอมาตรฐานอาหารและยา (อย.) และปัจจุบัน “แคบหมูสูตรโบราณปรุงรส” ของกลุ่มเกรียงไกรแคบหมู ได้รับการรับรองมาตรฐาน (อย. )เรียบร้อย
ที่มา : http://banfang.cdd.go.th/PAN_1/PAN_9.pdf
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP