แม่น้ำสายหลักของเกรียงไกร

ตำบลเกรียงไกร เคยเป็นหมู่บ้านที่มีความรุ่งเรืองอยู่ติดริมแม่น้ำในอดีตตำบลเกรียงไกรมีชื่อเดิมว่า “เชียงไกร” ในสมัยพระบาทสมเด็กพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จทางชลมาศและพักประทับที่วัดเชียงไกร ในปีนั้นเกิดน้ำท้วมใหญ่จึงทำให้เจดีย์ที่วัดพังลงมา จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดใหญ่คงราคาม” ต่อมาถึงสมัยขุนเกรียงไกรกำหลาบพาล ได้เป็นกำนัน จึงเปลี่ยนชื่อตำบลเชียงไกร เป็นตำบลเกรียงไกร และเปลี่ยนชื่อจากวัดใหญ่คงราคาม เป็นวัดเกรียงไกร


ตำบลเกรียงไกร เดิมเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอชุมแสงมาก่อน เนื่องจากในสมัยนั้นตำบลเกรียงไกรเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมทางเรือและศูนย์กลางของการค้าขาย
ดังนั้นประชาชนที่อยู่ที่อยู่ในตำบลเป็นทั้งคนดังเดิมและมาจากที่อื่น
ปัจจุบัน การคมนาคมได้เปลี่ยนจากการใช้ทางคมนาคมทางน้ำมาเป็นบกมีทางหลวงสายนครสวรรค์ชุมแสง นอกจากเป็นศูนย์กลางการค้าในสมัยก่อนแล้ว ในปัจจุบันตำบลเกรียงไกรยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือวัดเกรียงไกรกลาง ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 และวัดแห่งนี้ ยังมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากวัดแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่ง คือบึงบอระเพ็ด ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่องท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะทางจากอำเภอ)
ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 14 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่ ตำบลเกรียงไกรมีเนื้อที่ทั้งหมด 36,532 ไร่ หรือประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำไหลผ่านในฤดูฝนน้ำท่วมทุกปี ส่วนในฤดูแล้ง
น้ำตื่นเขิน

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP