การละเล่น
ขี่ม้าส่งเมืองเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของเด็กไทย โดยเฉพาะในวันสงกรานต์เป็นการแข่งขันกันแบบสนุกๆ โดยให้เด็กคนหนึ่งนั่งคล่อมหลังเด็กอีกคนหนึ่งแล้ววิ่งแข่งกัน ใครถึงเส้นชัยก่อนถือว่าชนะ 

ผู้เล่นมีจำนวน 6-8 คน ซึ่งผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ายเท่าๆกัน และจะมีผู้เล่น 1 คนเป็น “เจ้าเมือง” แต่ละฝ่ายจะผลัดกันเดินมากระซิบบอกชื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งกับเจ้าเมือง จากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องส่งผู้เล่นคนหนึ่งออกมาหาเจ้าเมืองบ้าง หากคนที่ออกมาตรงกับชื่อที่อีกฝ่ายมาบอกไว้ เจ้าเมืองก็จะร้องว่า “โป้ง” ผู้เล่นที่ถูกโป้งต้องตกเป็นเชลยและฝ่ายใดถูกจับเป็นเชลยหมดก่อน ก็ต้องแพ้ไปกลายเป็น “ม้า” ให้ฝ่ายชนะขี่หลัง


ผู้เล่น 
เด็กชายหรือเด็กหญิงจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน เพิ่มได้ทีละ 3 คน 

สถานที่เล่น 
สนามหรือลานบ้าน

วิธีเล่น 
แบ่งผู้เล่นออกเป็นชุดๆ ชุดละ 3 คน โดยมี 2 คน ยืนประสานมือกัน ไว้ด้านหลังเป็นฐานให้อีกคนหนึ่งใช้เท้าทั้ง 2 ข้างเหยียบบนมือที่ประสานกันนั้นเมื่อพร้อมแล้วให้ทำสัญญาณ เริ่มออกวิ่ง ชุดใดวิ่งไปถึงเส้นชัยที่กำหนดไว้ก่อน โดยไม่ตกลงมา จากฐานจะเป็นชุดที่ชนะ ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ฝึกความพร้อมเพรียง และการประสานงานกัน ระหว่างบุคคลในกลุ่ม 
2. ฝึกให้มีกำลังขาและกำลังแขนที่แข็งแรง
ที่มา : http://thaiwaxmuseum.com/index.php?modules=exhibition
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP