คณะผู้จัดทำ

                     

 


นายจตุพล จันทร์อิน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8...
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ

http://chaiwbi.com/2558student/m5/d5802/5843/

 


นายธิปไตย เขม้นเขตวิทย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8...
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร

http://chaiwbi.com/2558student/m5/d5801/5812/

 


นางสาวสตรีวิต แก้วสาสุข
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร

http://chaiwbi.com/2558student/m5/d5802/5841/

 


นางสาวพิมประภา ไกรนิตย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8...
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน

http://chaiwbi.com/2558student/m5/d5802/5827/


 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP