ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2558
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2558
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2558
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชุมชุนว็บไซต์ปีการศึกษา 2556
 
ลำดับที่
ชื่อ สกุล
ห้อง
เลขที่
Link
รายการแก้ไข
 
1
ด.ญ.ชมพูนุท นุ่นประสิทธิ์
ม.3/4
10
   
2
ด.ญ.พรทิพย์  แก้วเกตุรัตนกุล
ม.3/4
19
   
3
ด.ญ.รังสิมา จันทร์กล่ำ
ม.3/4
22
   
4
นายอดิศร  ขำขุน
ม.5/1
12
   
5
นางสาวนริศรา  หมีสิน
ม.5/1
18
   
6
นางสาวเนตรทราย  สีสด
ม.5/1
20
   
7
นางสาววิลัยวรรณ  เลขะวัฒนะ
ม.5/1
25
   
8
นางสาวขวัญชนก  อินทศักดิ์
ม.5/1
29
   
9
นางสาวจันทร์จิรา  น้อยแสง
ม.5/1
30
ออก
   
10
นางสาวกาญจนา  ล้วนลอย
ม.5/1
32
   
11
นายธนาณัติ  พัวพัน
ม.5/3
1
   
12
นายธาดา  แรมไพร
ม.5/3
2
   
13
นายภิเษก  บันหาร
ม.5/3
4
   
14
นายมนตรี  ประสี
ม.5/3
14
   
15
นายอภิสิทธิ์  อินทโมลี
ม.5/3
16
   
16
นายธีรชัย  ช้อยนิยม
ม.5/3
17
   
17
นางสาวลลิตา  ปราบปัญจา
ม.5/6
19
   
18
นางสาวนริศรา  จิตปลื้ม
ม.5/6
26
   
19
นางสาวอลิสา  พึ่งแก้ว
ม.5/6
35
   
20
           
 

Copyright © 2006-2015, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP