บทคัดย่อ

              โครงงานเรื่องสร้างชีวิตจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นชุมชนบ้างอ่างทอง  รายวิชาการพัฒนาเว็ปไซต์เพื่อจัดทำโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นชุมชนบ้านอ่างทอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเศษวัสดุเหลือใช้เเละใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ศึกษาเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นชุมชนบ้านอ่างทอง

               จากการศึกษาเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นชุมชนบ้านอ่างทอง ทำให้เห็นถึงความสำศัญของเศษวัสดุเหลือใช้ว่ามีประโยชน์อยู่มาก

              ในการดำเนินโครงงานครั้งนี้เกิดปัญหาคือ เวลาในการทำงานของสมาชิกในกลุ่มไม่ตรงกัน ข้อมูลบางเว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือ และข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจนทำให้โครงงานฉบับนี้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

             ในการทำโครงงานครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะสามารถได้เรียนรู้นอกห้องเรียนได้ค้นคว้าด้วยตัวเราเอง และได้รู้เรื่องราวความเป็นมาว่าเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นชุมชนบ้านอ่างทองมีประโยชน์มากมาย

ชื่อเรื่อง :สร้างชีวิตจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นชุมชนบ้างอ่างทอง
ผู้จัดทำ :   1. นายนัทธพงศ์ วงศ์วิศิษฏ์ชัย          เลขที่10      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                2. นายพรเทพ หาสินทรัพย์               เลขที่13      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                3. นางสาวเมฑิตา หิริโอ                    เลขที่21      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                4. นางสาวมณีรัตน์ สรรสุพรรณ์        เลขที่33      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง สร้างชีวิตจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นชุมชนบ้างอ่างทอง
     1.เพื่อใชเเศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์
     2.เพื่อสสร้างรายได้เเละเพิ่มรายจ่ายให้กับชุมชน
     3.เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลือง
     4.เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL :http://www.thaitambon.com

                                                                          http://www.otoptoday.com

                                                                          http://tiwa100.blogspot.com

                                                                          

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP