ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านอ่างทอง

ประวัติความเป็นมา
ตำบลอ่างทองอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบรรพตพิสัย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านท่าแรด หมู่2 บ้านคลอง หมู่3 บ้านอ่างทอง หมู่4 บ้านท่าแรด หมู่5 บ้านหนองขี้วัว หมู่6 บ้านทุ่งไก่เถื่อน

พื้นที่
ต.อ่างทอง อยู่ทางทิศใต้ของ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ติดต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 อยู่ห่างจากตัว อ.บรรพตพิสัยระยะทาง ประมาณ 12 กม. ความสำคัญของ ต.อ่างทองคือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 780 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน

การเดินทาง
ต.อ่างทอง อยู่ติดต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 อยู่ห่างจากตัว อ.บรรพตพิสัยระยะทาง ประมาณ 12 กม.

ความสัมพันธ์กับชุมชน ที่มา : http://www.thaitambon.com
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP