ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2559
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2559
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2559
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2559
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
15233 นายกิตติกร เกตุเทียน 1 2a 8a 5 8d 4c 2b 0  
2
15236 นายจักริน สุวรรณบาง 1 2 4 5 6 4c 8a 8d 0  
3
15323 นายกฤษฎา เทียนหวาน 1 5 4d 4 4c 0  
4
15337 นายสาธิต สุขเกษม 1 2 8a 4c 5 0  
5
15423 นายอดิศร พูลสวัสดิ์ 1 2 4c 5 0  
6
15426 นายอัศราวุฒิ คุณูปถัมภ์ 1 2 8a 5 8d 0  
7
15460 นายปภาวิชญ์ ดิษสละ 1 8a 5 4c 0  
8
15573 นายศรราม เพชรรัตน์ 1 2 8a 5 8d 0  
9
15600 นายชนันต์ ศรีทองคำ 1 2 5 2 5 4c  
10
15606 นายภาณุวัฒน์ เคลือวัลย์ 1 2 8a 4c 5 8d 1 2 8d 5  
11
15614 นายศิวัช อินริ้ว 1 2 8a 5 1 2  
12
16386 นายชนิณทร์ บุญมี 1 8a 5 4c 8d 0  
13
17542 นายกนกกานต์ ขาวทอง 1 2 8a 5 0  
14
17572 นายนราธิป นราเลิศ (ออก) (ออก) (ออก) (ออก)
15
17573 นายรักษิต วุฒิพงษ์วรโชค (ออก) (ออก) (ออก) (ออก)
16
17575 นายศิรชัช บุรีรัตน์ 1 2 8a 5 4c 0  
17
17577 นายอิศรากรณ์ เชิดศรี 1 2 8a 8d 5    
18
15208 นางสาวจีรนัน กุลโพธิ์ 1 2 8a 8d 5 4 4c 6    
19
15220 นางสาวเพชรรัตน์ จำนงค์ FTP 1 2 8a 8d 5 4c    
20
15262 นางสาวจิดาภา แก้วบุตรสา 1 2 8a 8d 4c 5    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
15266 นางสาวนพรัตน์ อุบลไพร 1 2 8a 5 8d    
22
15269 นางสาวปรารถนา มีทอง 1 2 8a 4c 5 8d    
23
15270 นางสาวพรนิพา นาคปนคำ 1 2 8a 5 4    
24
15275 นางสาวหฤทัย พันธุ์ศรี 1 2 8a 8d 5    
25
15306 นางสาวนัฐวรรณ มากหลาย FTP1 1 8a 8d 4c 5    
26
15352 นางสาวมนทกานต์ กานนท์ FTP 1 8a 5 8d    
27
15356 นางสาววัชรากรณ์ ทองสุก FTP 1 8d 5 4c    
28
15359 นางสาวศศิกานต์ นาคแนม 1 8a 5    
29
15427 นางสาวกานต์มณี ฉิมนาคพันธ์ 1 2 8a 5 78d    
30
15430 นางสาวฐานิสา พิมพันธุ์ 1 2 8a 5    
31
15439 นางสาววนิดา แจ้งสัน 1 2 8a 5 6 4c 8d    
32
15516 นางสาววราภรณ์ คำกองแก้ว 1 2 8a 5 4c    
33
15553 นางสาวสุกานดา เตมา 1 8a 5 4c    
34
15583 นางสาวเจนเนตร แสงสุรีย์ 1 2 8a 8d 5    
35
15591 นางสาวยุพา อุบลไพร (ออก ภาคเรียนที่ 2) s 1 2 8a 5 4c 8d (ออก) (ออก)
36
15595 นางสาวอทิตยา เจริญศิลป์ 1 2 8a 5    
37
15626 นางสาวศศิกาญจน์ คงหุ่น 1 2 8a 5 8d    
38
15631 นางสาวอรอุมา เสาวลักษณ์ 1 5 8a    
39
15656 นางสาวชญานิศ เขตบุญสัย 1 8a 5 2b 4    
40
15667 นางสาววิยะดา หอมยามเย็น 1 2 8a 5    
41
17578 นางสาวณันฐธิชา สงโนนเหล็ก 1 2a 8a 5 4c    
42
17579 นางสาวพัชรพร เพ็งสว่าง 1 2 8a 5 8d 4c    
43
       
44
       
45
       
46
       
47
       
48
       
49
 
   
 

Copyright © 2006-2015, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP