วิธีการทดลอง   
     แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  ดังนี้  
ขั้นตอนที่  1  การศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟักทองโดยการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการเด็ดยอด
ขั้นตอนที่  2  การศึกษาอัตราการรอดตายของฟักทองที่ถูกเด็ดยอด
ขั้นตอนที่  3  การเปรียบเทียบผลผลิตของฟักทองที่ปลูกด้วยวิธีการป้องกันปรากฏการณ์
ตายอดข่มตาข้าง (apical  dominance)  กับการปลูกแบบปกติ          

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟักทองโดยการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการเด็ดยอด
               แบ่งออกเป็น  5  กลุ่ม  ดังนี้
กลุ่มที่  1   เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  1
กลุ่มที่  2   เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  2
กลุ่มที่  3   เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  3
กลุ่มที่  4   เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  4
กลุ่มที่  5   กลุ่มควบคุม ฟักทองปลูกปกติไม่เด็ดยอด

กลุ่มที่  1  เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  1
     1.  การเตรียมดินและแปลงปลูก
1.1  ไถดินลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร และตากดินทิ้งไว้ 5-7 วัน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย  ตรวจวัดความเป็นกรด – ด่าง ของดินให้มีค่า pH 5.5 – 6.8
(ปรับสภาพดินด้วยปูนขาวหรือผงกำมะถัน)
1.2  ยกแปลงปลูกสูงประมาณ 15-20  เซนติเมตร  กว้างประมาณ  1 เมตร ยาวประมาณ  20  เมตร  
เว้นระยะห่างระหว่างแปลงปลูก  4.5 – 5  เมตร
1.3 วางระบบการให้น้ำแบบสายน้ำหยด  คลุมแปลงด้วยพลาสติกคลุมแปลงดำเทาและเจาะรู
พลาสติกคลุมแปลงให้มีระยะห่างระหว่างหลุม   1  เมตร ซึ่งใน 1  แปลงปลูกจะเจาะรู
สองด้านสลับฟันปลา
     2.  การเพาะเมล็ดและการปลูกฟักทอง
2.1  นำเมล็ดพันธุ์ฟักทองแช่น้ำที่ผสมกับสารเร่งราก  2  ชั่วโมง จากนั้นนำมาห่อผ้าขาวบางทิ้งไว้
ประมาณ  24  ชั่วโมง
2.2  นำดินสำหรับเพาะกล้าใส่ถาดเพาะกล้า  รดน้ำให้ชุ่ม  ใช้นิ้วกดตรงกลางหลุม  นำเมล็ด
ฟักทองที่เตรียมไว้หยอดใส่หลุมกลบปากหลุมด้วยดินเพาะกล้า เพาะต้นกล้าไว้ประมาณ 
10  วัน หรือมีใบจริงขึ้น 1  ใบ  จากนั้นให้ย้ายต้นกล้าจำนวน  30  ต้นลงแปลงปลูก
ที่เตรียมไว้  รดน้ำให้ชุ่ม
     3.  การเด็ดยอดฟักทอง
3.1  เมื่อฟักทองโตขึ้นประมาณ  10  เซนติเมตร หรือมีใบจริงแตกออกมา  2  ใบ  จากนั้นเด็ดยอด
ฟักทองเหนือข้อที่  1  โดยนับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน


กลุ่มที่  2   เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  2
     1.  ทำการทดลองเช่นเดียวกันกับข้อที่  1 – 2   ของกลุ่มที่  1
     2.  การเด็ดยอดฟักทอง  เมื่อฟักทองโตขึ้นประมาณ  20  เซนติเมตร หรือมีใบจริงแตกออกมา  3  ใบ 
จากนั้นเด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  2  โดยนับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน


กลุ่มที่  3   เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  3
     1.  ทำการทดลองเช่นเดียวกันกับข้อที่  1 – 2   ของกลุ่มที่  1
     2.  การเด็ดยอดฟักทอง  เมื่อฟักทองโตขึ้นประมาณ  30  เซนติเมตร หรือมีใบจริงแตกออกมา  4  ใบ 
จากนั้นเด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  3  โดยนับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน


กลุ่มที่  4   เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  4
     1.  ทำการทดลองเช่นเดียวกันกับข้อที่  1 – 2   ของกลุ่มที่  1
     2.  การเด็ดยอดฟักทอง  เมื่อฟักทองโตขึ้นประมาณ  40  เซนติเมตร หรือมีใบจริงแตกออกมา  5  ใบ 
จากนั้นเด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่  4   โดยนับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน


กลุ่มที่  5   กลุ่มควบคุม ฟักทองปลูกปกติไม่เด็ดยอด
     1.  ทำการทดลองเช่นเดียวกันกับข้อที่  1 – 2   ของกลุ่มที่  1
     2.  การทดลองในกลุ่มควบคุมนี้จะไม่เด็ดยอดฟักทองจะทำการปลูกแบบปกติ


บันทึกผลการทดลอง 
     แต่ละกลุ่มการทดลองทำการบันทึกการแตกยอดของฟักทองทุกๆ 10 วัน จนถึงวันที่ 60 ของการทดลอง
ขั้นตอนที่  2  การศึกษาอัตราการรอดตายของฟักทองที่ถูกเด็ดยอด         
     (เป็นการทดลองที่ต่อเนื่องจากการทดลองขั้นตอนที่ 1  โดยการศึกษาอัตราการรอดตายของฟักทอง
ที่ถูกเด็ดยอดที่ตำแหน่งต่างๆ แล้วนำมาเปรียบเทียบหาอัตราการรอดตาย)
วิธีการทดลอง  
     ทำการทดลองโดยการนับจำนวนต้นฟักทองที่รอดตายในแต่ละกลุ่มการทดลองเมื่อมีอายุ  60  วัน  แล้วหาค่าร้อยละการรอดตายของฟักทอง
บันทึกผลการทดลอง 
     แต่ละกลุ่มการทดลองทำการบันทึกอัตราการรอดตายของฟักทองเมื่อมีอายุ  60  วัน

ขั้นตอนที่  3  การเปรียบเทียบผลผลิตของฟักทองที่ปลูกด้วยวิธีการป้องกันปรากฏการณ์
     ตายอดข่มตาข้าง (apical  dominance)  กับการปลูกแบบปกติ        
(เป็นการทดลองที่ต่อเนื่องจากการทดลองขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยศึกษาการเปรียบเทียบผลผลิตของฟักทองที่ปลูกด้วยวิธีการตัดตายอดออกป้องกันปรากฏการณ์ตายอดข่มตาข้าง (apical  dominance)  กับการปลูกแบบปกติ)
วิธีการทดลอง  
ทำการทดลองโดยการนับจำนวนดอกและผลรวมทั้งน้ำหนักของฟักทองในแต่ละกลุ่มการทดลองแล้วหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของฟักทองต่อ  1  ผล
บันทึกผลการทดลอง   
     1.  ทำการบันทึกจำนวนดอกของฟักทองและจำนวนดอกของฟักทองที่กลายเป็นผล
     2.  บันทึกจำนวนผลของฟักทอง  น้ำหนักรวมและน้ำหนักเฉลี่ย/ ผลของฟักทอง

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP