แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง การเพิ่มผลผลิตของฟักทอง โครงงานที่ภูมิใจของข้าพเจ้า


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. ในการเพิ่มผลผลิตฟักทองตำแหน่งใดเหมาะสมในการเด็ดยอดที่สุด
ก. เหนือข้อที่ 1
ข. เหนือข้อที่ 2
ค. เหนือข้อที่ 3
ง. ไม่เด็ดยอด

2. ฟักทองมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ใด
ก. เขตร้อนของอเมริกากลาง
ข. ประเทศจีน
ค. ประเทศไทย
ง. เขตลุ่มแม่น้ำอเมซอน

3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมเเก่การเด็ดยอดฟักทองคือข้อใด
ก. เมื่อฟังทองโตได้ประมาณ 5 cm.
ข. เมื่อฟักทองโตได้ประมาณ 10 cm.
ค. เมื่อฟักทองโตได้ประมาณ 15 cm.
ง. เมื่อฟักทองโตได้ประมาณ 20 cm.

4. การเกิดปรากฏการ (apical dominance) มีผลอย่างไร
ก. มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของดอกฟักทอง
ข. มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของยอด
ค. มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของราก
ง. มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้าง

5. (apical dominance) เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของสารใด
ก. เพียวรีน
ข. ไพริมีดีน
ค. ออกซิน
ง. แอนโนนิน

6. ควรเพาะต้นกล้าฟักทองไว้ประมาณกี่วันถึงจะเหมาะสมแก่การปลูกลงแปลง
ก. 5 วัน
ข. 7 วัน
ค. 10 วัน
ง. 12 วัน

7. ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน เเก่การเหมาะสมในการปลูกฟังทองคือข้อใด
ก. ให้มีค่า pH 4.5 – 5.8
ข. ให้มีค่า pH 5 – 6
ค. ให้มีค่า pH 5.5 – 6.8
ง. ให้มีค่า pH 6.5 – 7.8

8. จากการทดลองกลุ่มการทดลองใดดีที่สุด
ก. กลุ่มที่ 1 เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่ 1
ข. กลุ่มที่ 2 เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่ 2
ค. กลุ่มที่ 3 เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่ 3
ง. กลุ่มที่ 4 เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่ 4

9. โครงงานนี้เป็นโครงงานประเภทใด
ก. ประเภทสำรวจ
ข. ประเภททดลอง
ค. ประเภททฤษฎี
ง. ประเภทสิ่งประดิษฐ์

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานในครั้งนี้คือข้อใด
ก. เกษตรกรมีผลผลิตของฟักทองมากขึ้น
ข. เกษตรกร มีรายได้สูงขึ้นขณะที่มีการลงทุนในการปลูกเท่าเดิม
ค. เกษตรกรสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้
ง. ถูกทุกข้อ


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP