เขตพื้นที่
การปลูกมะนาวลงดิน
การปลูกกล้วย
การปลูกมะลิ
การทำข้าวต้มมัด
การเดินทาง
สรุปองค์ความรู้
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

สรุปองค์ความรู้

ได้รู้ถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในหมู่บ้านและวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านและที่สำคัญยังรู้ถึงการปลูกมะนาว กล้วย มะลิ และการทำขนมของคนในหมู่บ้านอีกด้วย

ที่มา : นักเรียนในหนองเต่า

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP