เขตพื้นที่
การปลูกมะนาวลงดิน
การปลูกกล้วย
การปลูกมะลิ
การทำข้าวต้มมัด
การเดินทาง
สรุปองค์ความรู้
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 
คณะผู้จัดทำ

 


นายสาธิต   สุขเกษม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2559student/m5/d5501/5504/
 
นางสาวศศิกานต์   นาคแนม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2559student/m5/d5502/5528/
 
นางสาวกานต์มณี  ฉิมนาคพันธ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2559student/m5/d5502/5529/

 

นางสาววิยะดา   หอมยามเย็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2559student/m5/d5502/5540/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP