ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2560
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2560
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2560
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2560
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7| สมาชิกลุ่ม | g โทรหาผู้ปกครอง
 
เลขที่
ชื่อ สกุล ขาดทั้งห้อง
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
15768 นายธีรพัฒน์ พุกเนียม 5/7 1 4 5 8a 8d 0 L ok  
2
15770 นายธีรภัทร พูลเพิ่ม FTP s 1 2 0 ok  
3
15815 นายธีรภัทร์ หอมจันทร์  s 1 2a 4 5 8a 8d 4c 01 2a 4 5 8a 8d 4c  
4
15820 นายภูมินทร์ ภู่กัน  L 1 2 4 5 6 4c 8a 0 1 5  
5
15947 นายพงศกร ศรีมาก  5 0 5  
6
15957 นายศุภกิตติ์ ไผ่บง  L 8a 5 4c 0 L 1 8a 5 8d  
7
15988 นายณัฐดนัย จำศูนย์  1 4 5 4c 8a 0 5 8a 8d  
8
15991 นายนัฐพล สินพูล  1 4 5 6 8a 4c 0 5  
9
15993 นายพชรพล จิตรวิไลย  1 4 5 6 8a 8d 0 5  
10
15994 นายพีรพล ปัสสา (ออก) (ออก) (ออก)  
11
16004 นายอัษฎาพร เอี่ยมสงวน  1 4 5 6 4c 8a 8d 0 1 5  
12
16035 นายธนานพ สุภากุล  L 1 8a 4 5 4c 2b 5  
13
18177 นายธันวา โนรี FTP2 new 1 2 3** 4 5 6 7 8a 8d 0 5 m
14
18178 นายเปรมพล ดวงแก้ว  FTP 1 4 5 7 8d 8a 4c 0 2a 3  
15
18179 นายพัฒนพงษ์ ม่านทอง  1 4 5 8a 0 3  
16
18180 นายภูรินท์ พูลสวัสดิ์  L 1 8a 8d 4 5 4c 0 1 6 5 8d  
17
18181 นายวุฒิชัย เต็มเปี่ยม  1 4 5 8a 0 ok  
18
18182 นายอนุพล แข็งแรง  s 1 5 4 8a 4c 6 0 5 8d  
19
18854 นายวันเฉลิมชัย หร่ายเกษม  L 1 2 8a 5 8a 4c 0 5 8a  
20
15802 นางสาวอรปรียา หาดรื่น  1 8a 6 0 ย่อหน้า 5  
// ตรวจให้คะแนน ****
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
15871 นางสาวธนภรณ์ ลาดสำลี  s 1 2 2a 8a 4 5 6 4c 1 2 2a 8a 4 5 6 4c  
22
15892 นางสาวอาชาณีย์ จักกร่าง  1 8a 4 5 6 8d 0 3 5  
23
15963 นางสาวกุนธิดา ไกรวัน  L s 0 L 1 5 8d  
24
16011 นางสาวจุฑาพร พงษ์ดี FTPnew s 1 2a 4 5 6 4c 0 8d 5  
25
16018 นางสาวปาริฉัตต์ เกตุเอี่ยม  s 1 8a 8d 4 5 4c 2b 0 8d 8a 5  
26
16054 นางสาวนพนันท์ เอี่ยมสอาด  s 1 8a 8d 4 5 4c 7 2b 5  
27
16055 นางสาวนลัทพร มีทอง ขาดส่ง  ขาดส่ง 5 8d  
28
16060 นางสาวพรพิมล มีสด  L 1 2 8a 8d 4 5 6 7 4c 0 L 5  
29
16062 นางสาวพัชรพร สิทธิบำรุง  L 1 2 2a 4 5 6 8a 4c 0 L 5  
30
16069 นางสาวสกาวรัตน์ ดรุณเพ็ชร  1 4 5 8a 8d 7 4c 5  
31
16071 นางสาวสุรดา พรมโชติ  1 4 5 8a 8d 0 8d 8a 5 3  
32
16072 นางสาวแสงเดือน เพิ่มพิพัฒน์  L 1 4 5 8d 6 4c 0 5 8a 1 q 14-14
33
16102 นางสาวชนิภา ปั้นชูศรี  L 1 2 8a 4 5 6 4c 8d 0 5  
34
16150 นางสาวปภัสสร นิลนบดี  L 1 2 8a 8d 4 5 6 4c 0 5 4c  
35
16199 นางสาวพนิดา จำปาน้อย  1 2 5 4c 0 L 5** 3  
36
16203 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์คา (ออก) (ออก) (ออก)  
37
16284 นางสาวนภัสรา ตนภู  L 1 8a 8d 4 5 6 4c 0 5 8d q14-14
38
16402 นางสาวณัฐจรินทร์ บุญอ่อน  s 1 4 5 8a 8d 2b 4c 0 1 5  
39
17058 นางสาวชนิดา ภิญโญ  L 1 8a 4 5 6 4c 7 8d 3 3 5  
40
18183 นางสาวเขมิสรา วิลัยนุช  L 1 8a 8d 4 5 6 2b 4c 0 3 5 8d  
41
18184 นางสาวชลิดา ดงพระจันทร์  L 1 8d 4 5 4c 0 1 5 6 4 8a  
42
18185 นางสาวนภัสวรรณ ทวีผล  L 1 2 8a 4 5 6 8d 4c 0 5 q
43
18186 นางสาวนันทิชา เส็งสุวรรณ์  s 1 8d 5 4 6 4c 2b 0 1 5 6 4 8a  
44
18187 นางสาวน้ำทิพย์ อุ่นตา  s 1 8a 8d 4c 4 5 6 2 3 5  
45
18188 นางสาวปณพร แพงอ่อน  L 1 2 8a 8d 4 5 6 4c 7 0 5 8a  
46
18189 นางสาวปวีณา บุญนาค  s 1 2a** 4 5 4c 8a 8d 0 5 m
47
18191 นางสาวรัตนกร กองคำ  s 1 8d 4 5 67 4c 8a 0 1 3 5 8d  
48
18192 นางสาววริศรา ทานาฤทัย  1 2 8a 4 54c 0 L 5** 3  
49
18193 นางสาวสุรัสสา หอมนาน  L 2 8a 8d 4 5 6 4c 0 5 q
50
18246 นางสาวขวัญพัฒน์ คงศิริสมบัติ  s 1 2a** 8a 8d 4 5 7 4c 0 2 8a 8d 4 5 6 4c  
 

Copyright © 2006-2015, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP