../images/menu2559b_02.jpg
 

โตเกียว (ญี่ปุ่น: ?? โทเกียว ?)
หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานครโตเกียว
(???( โทเกียว-โตะ )?; Tokyo Metropolis)
เป็น เมืองหลวง ของ ประเทศญี่ปุ่น
มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบ
จังหวัด และ เมือง ไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เขตอภิมหานครโตเกียว
จัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35,237,000 คน

[5]) เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ
มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน [6]
ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง
จำนวนประชากรทั้งหมดของโตเกียว
มีทั้งหมดกว่า 35 ล้านคน โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาค คันโต ของญี่ปุ่น
คำว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" ในโตเกียวยังเป็นที่ตั้งของ พระราชวังหลวง ของ สมเด็จพระจักรพรรดิ
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7คลิกติดตามข่าวทางline

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP