ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว
อำเภอเก้าเลี้ยวมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาปีพ.ศ. 2512 ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  9  กันยายน  2512  โดยตั้งตำบลเก้าเลี้ยวเป็นกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว  การปกครองขึ้นกับอำเภอ บรรพตพิสัย  ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2512 รวมตำบลมหาโพธิ  ตำบลเขาดิน  ตำบลหนองเต่า  และตำบลหัวดงไว้ในปกครองด้วย  โดยอาศัยห้องแถวในตลาดเก้าเลี้ยว  เป็นที่ทำการชั่วคราว เป็นที่ทำการกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2513 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอเก้าเลี้ยว  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2516  และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่มที่  90  ตอนที่  75  ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2516  และประกอบพิธีเปิดป้ายที่ว่าการอำเภอ  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2516 ประวัติความเป็นมาของชื่อ “ เก้าเลี้ยว “  สันนิษฐานได้  2  ทาง  คือจากเพี้ยนเสียง  เดิมประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยไข่เป็นสินค้า  มีชาวจีนซึ่งเป็น พ่อค้าคนกลางรับซื้อกล้วยไข่ไปขาย  โดยขนส่งทางเรือ  ครั้นเมื่อมาถึงตลาดเก้าเลี้ยวในปัจจุบัน ชาวจีนจะตะโกนบอกนายท้ายเรือ  เป็นภาษาจีน  “  เก๋าเหลี่ยว “  ซึ่งแปลว่า  “ ถึงแล้ว “  เพื่อให้ นายท้ายเรือปล่อยเรือของตนเมื่อมีการตะโกนว่า  “ เก๋าเหลี่ยว “ บ่อยๆ เข้าคนฟังได้ยินนำไปพูด ต่อๆ กันเสียงอาจเพี้ยนไปเป็น เก้าเลี้ยวก็เป็นไปได้จากสภาพภูมิศาสตร์ เดิมการเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ ต้องใช้เรือเป็นพาหนะแล่นไปตามแม่น้ำปิง เรือต้องแล่นผ่านคุ้งน้ำน้อยใหญ่ที่คดเคี้ยวคดไปมา  นับถึงหมู่บ้านนี้ได้เก้าเลี้ยวพอดีชาวบ้านจึงขนานนามว่า “บ้านเก้าเลี้ยวและได้มีการจัดทำเขื่อนขึ้นเป็นทางกักเก็บน้ำเป็นทางยาวบริเวณเหนือเขื่อนก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำของมาขายมากมาย และมีสถานที่ที่สำคัญและสวยงาม บริเวณริมเขื่อนเก้าเลี้ยว เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม จนเป็นที่นิยมเป็นจำนวนมาก
ที่มา :http://district.cdd.go.th/kaoliao/about-us
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP