ผลการทดลอง
การจัดทาโครงงานชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกรดของน้ำส้มสายชูที่ใช้ในการชะลอการบูดของข้าวและเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรดที่จะชะลอข้าวบูดได้นานที่สุด    เพื่อสามารถนาข้อสรุปที่ได้นาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน ซึ่งมีผลการดาเนินโครงงานต่อไปนี้                                                  

ตารางบันทึกผลการทดลอง ลักษณะของข้าวที่หุงเสร็จ
ระดับที่ 1 มีเชื้อราเกิดที่ผิวด้านบนของข้าว ขนาด 0.5-2 ซม. จำนวน 1-3 จุด
ระดับที่ 2 มีเชื้อราเกิดบริเวณผิวและผิวด้านข้างของข้าวที่ติดกับภาชนะ ขนาด 2-3 ซม. จานวน 3-5 จุด
ระดับที่ 3 มีเชื้อราเกิดเป็นแผ่นกว้างด้านบนและด้านข้างของข้าวที่ติดกับภาชนะขนาดกว้าง 3-5 ซม. มาก กกว่า 5จุด มีกลิ่นเหม็น
ระดับที่ 4 มีเชื้อราเกิดขึ้นเต็มด้านบนของข้าวและด้านในบางส่วน มีกลิ่นเหม็น ข้าวแฉะ
ระดับที่ 5 มีเชื้อราเกิดขึ้นทุกส่วนของข้าวในภาชนะ มีกลิ่นเหม็น ข้าวแฉะ

ตารางที่ 1 ตารางการทดลอง วันที่ 11 มกราคม 2560 (วันที่ 1)

ชุดที่

สารที่ใช้/วิธีการ

อุณหภูมิ

ลักษณะของข้าวก่อนหุง

ลักษณะของข้าวหลังหุง

1

ข้าวหอมมะลิหุงปกติ

26 องศา

คล้ายข้าวหุงปกติ

คล้ายข้าวหุงปกติ

2

ข้าวหอมมะลิหุงใส่น้ำส้มสายชู

26 องศา

มีกลิ่นของน้ำส้มสายชู

มีกลิ่นของน้ำส้มสายชู

3

ข้าวเหนียวหุงปกติ

26 องศา

คล้ายข้าวหุงปกติ

คล้ายข้าวหุงปกติ

4

ข้าวเหนียวหุงโดยแช่น้ำส้มสายชูก่อนหุง

26 องศา

คล้ายข้าวหุงปกติ

คล้ายข้าวหุงปกติ

5

ข้าวกล้องหอมมะลิหุงปกติ

26 องศา

คล้ายข้าวหุงปกติ

คล้ายข้าวหุงปกติ

6

ข้าวกล้องหอมมะลิหุงใส่น้ำส้มสายชู

26 องศา

มีกลิ่นของน้ำส้มสายชู

มีกลิ่นของน้ำส้มสายชู

ตารางที่ 2 ตารางการทดลอง วันที่ 14 มกราคม 2560 (วันที่ 4)

 

ประเภทของน้ำที่ใช้ในการหุงข้าว

ลักษณะของข้าวที่หุง

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวเหนียว

ข้าวกล้องหอมมะลิ

1.น้ำเปล่า(ตัวแปรควบคุม)

บูดและมีเชื้อรา
มากบนข้าว

บูดและมีเชื้อราบนข้าว

บูดและมีเชื้อราบนข้าว

2.น้ำส้มสายชู

บูดและมีเชื้อราน้อยกว่าอันแรก

บูดและมีเชื้อราน้อยกว่าอันแรก

บูดและมีเชื้อราน้อยกว่าอันแรก

ตารางที่ 2 ตารางการทดลอง วันที่ 16 มกราคม 2560 (วันที่ 6)

 

ประเภทของน้ำที่ใช้ในการหุงข้าว

ลักษณะของข้าวที่หุง

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวเหนียว

ข้าวกล้องหอมมะลิ

1.น้ำเปล่า
(ตัวแปรควบคุม)

บูดและมีเชื้อรามากรอบๆ

บูดและมีเชื้อรามากรอบๆ

บูดและมีเชื้อรามากรอบๆ

2.น้ำส้มสายชู

บูดและมีเชื้อรามากรอบๆ

บูดและมีเชื้อรามากรอบๆ

บูดและมีเชื้อรามากรอบๆ

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP