บทสรุป
        ชื่อเรื่อง : โครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว จากบ้านดอนดู่

ผู้จัดทำ :
              1. นายณัฐดนัย ใจเย็น         เลขที่03           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
              2. นายวราเทพ สิงห์สม    เลขที่13           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
              3. นางสาวกัญญา ไหมแสง  เลขที่23           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
             4. นางสาวสุวิมล มายูร       เลขที่37           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง พาเที่ยวพากินผลไม้ที่บ้านฉันชุมชนหูกวาง
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP