ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2561
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2561
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2561
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2561
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
16420 นายกฤษดากร ฉายพวง L 5 2b 3 5a 5d 2b p
2
16422 นายชัยชนะ ทองคอนใหม่ 5 8a 2b 5a 5d 2b 8d p
3
16424 นายณัฏฐวัฒน์ สิทธิน้อย L 1 5 6 5a 5d 2b 8d 6  
4
16425 นายณัฐพสน ดิษจาด FTP 5 8a 2b 5 5a ตรงหัวข้อ (TOKYO) p
5
16426 นายธีรศักดิ์ คำวันศรี L 5 8d 2b 5a 5d 2b 8d 6a  
6
16429 นายภาณุวัฒน์ อังคะสุวรรณ์ 8a 5 2b 5a 5d 2b 8d p
7
16467 นายธีระศักดิ์ สีวิชา L 5 2b 2b 5a 5d 2b 8d  
8
16470 นายพิศิษฎ์ กิตติประสพสุข L 5 2b 5a 5d 2b  
9
16556 นายกันตภณ สังข์ทรัพย์ L 5 8d 2b 5a 5d 2b 8d  
10
16563 นายธนภูมิ ปิยวัต L 1 2 2a 8a 5 8d 2a 5a 5d 8d *****Ban m
11
16570 นายเพ็ชรรัตน์ เสตะรุน L 8d 1    
12
16798 นายณัฐนนท์ ทองอินทร์ L 5 8d s 2b 5a 5d 2b 8d  
13
16854 นายอฐิบฎี เกษตรกิจ 8a 5 2b 5a 5d 2b 8d p
14
17045 นายณัฐพงศ์ อยู่ไทย L 1 2 8a 5 8d 4b2b 2 8a 5a 2b 8d 5b 6 *
15
18744 นายสิทธิชัย ญาณกมล 5 8a 3 2b temp 2 8a 5a 2b 8d 5b  
16
16445 นางสาวเนตรนภา ชำนาญเวช FTP L 8d s 5a หน้า 103 *
17
16446 นางสาวปนัดดา อ่อนน้อม 5 8a 8d 2b 8d 8a m
18
16448 นางสาวพัชราภา หนูสุข 8a 8d 2b 8d 8a m
19
16458 นางสาวอภิชญา อำนาจสมบูรณ์สุข 5 6 8a 8d 2b 8d 8a m
20
16459 นางสาวอมรวดี นพพันธ์ 5 6 8a 8d 2b 8d 8a m
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
16461 นางสาวอริสรา น่วมโต L 1 5 8d 8a s 1 2 5a 5c 8a  
22
16477 นางสาวกนกพร โล่สุวรรณ์ L 5 8d 5a 5d 2b 8d  
23
16481 นางสาวคุณพิเศษ ภู่พงษ์ L 1 5a    
24
16485 นางสาวเดือนเพ็ญ พวงศรี 5 8a 8d 2b 5a 5d 2b 8d p
25
16486 นางสาวธันญวรรณ โฉมยา L 8d 5 temp 5a 5d 2b 8d  
26
16498 นางสาววรพรรณ เก่งวิกาล 2 5 8a 8d 4b 2b 5a 2b 8d 4b p
27
16501 นางสาววิภาวดี นนเทศา s 1 2 8a 8d 5 6 2 5a 4b 8d  
28
16505 นางสาวสุชานรี จรเจริญ L 2b 5 8d 6a 5a 5d 2b 8d  
29
16508 นางสาวอรวี นนทิง 1 2 5 4b 8a 1 5a 2b 8d 4b z
30
16549 นางสาวสิรินดา วิเชียรโชติ L 5 8d 6 5a 5d 2b 8d 6  
31
16550 นางสาวสุพิชชา แสงสว่าง L 5 8d 5a 5d 2b 8d  
32
16551 นางสาวสุพิชญาย์ น้อยชม FTP s 1 2 5 8a 5a p
33
16553 นางสาวอาทิตยา พิทักษ์ 1 2 8a 8d 5 5a (2bบางภาพ) p
34
16576 นางสาวกมลพรรณ จันทร L 5 3 2b 5a 5d 2b 8d *
35
16585 นางสาวนัชธิชา เกตุทิม 1 2 5 8a 8d 5a 5d 2b 8d 5c 8a 8d-m
36
16659 นางสาวกมลวรรณ ศรีสมรส L 5 8d 2b 5a 5d 2b 8d 5c *
37
16672 นางสาวภัทรภร สุขการ L 5 8d 2b 5a 5d 2b 8d 5c 8a 6a  
38
16705 นางสาวธัญญาลักษณ์ ดีเวช 1 2 5 8a 4b 5a 2b 8d 8a 4b 8d -m
39
16894 นางสาวดุษฎี สีสด L 5 6 8d 5a 5c 6 8d 2 5a 5c 4b 8d
40
17617 นางสาวบุรัสกร ดีมุกดา L 5 8d 3 5a 5d 2b 8d  
41
18745 นางสาวเกตน์ดารินทร์ พรมเวียง FTP L 2 2a 5 8d 5 6 4 2 5a 2b 8d 4 6 5a 5c 6 8d 2b
42
18746 นางสาวชุธิดา บุญบาน s 1 2 8a 5 4b 6 5a 2b 8d p
43
18747 นางสาวณัฐกานต์ วรรคแป้น L 5 8d 5a 5d 2b 6  
44
19488 นางสาวณัฐชญาน์ ขัดทะขัน L 2 5 8a 5a 5d 2b 8a 8d *
45
ok      
46
z =ตรวจครั้งสุดท้ายแล้ว      
47
m = ส่งแก้แล้ว (ครั้งสุดท้าย) End      
48
p = ผ่านเ      
49
 
   
 

Copyright © 2006-2015, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP