../images/menu2559b_02.jpg
 

1.พยาบาลทหาร …
เรียนพยาบาลทหารแล้วดีอย่างไร?
ข้อดีก็คือ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับราชการเป็นทหารในหน่วยที่ตนเองบรรจุ ได้รับพระราชทานยศ มีโอกาสได้เติบโต เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งตามระยะเวลา มียศนำหน้า สิบตรี หรือร้อยตรี อีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งของตัวเอง พ่อ แม่ หรือลูกก็สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ มีเกียรติในสังคม มีบำเหน็ดเมื่อเกษียณ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าไปได้ง่ายๆ นะคะ  หากใครมีความใฝ่ฝั่นอยากใส่ชุดเครื่องแบบ ติดยศเท่ๆ และมีอาชีพที่มั่นคงอย่างอาชีพ พยาบาลทหารเหล่าทัพนี้ น้องๆ ควรอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เข้าใจค่ะ

วิทยาลัยพยาบาล 4 แห่ง
วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพต่างๆ หลักๆ มีอยู่ 4 วิทยาลัย ได้แก่
1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งอยู่ที่: 317/6 ราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 แถวๆ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
2. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1060
3. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตั้งอยู่ที่ 171/2 หมู่ที่2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
4. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งอยู่ที่ 492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330
ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
จะอยู่ประมาณช่วงต้นปี ของทุกปี ดังนี้คือ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ทบ.) เริ่มรับสมัครประมาณเดือน ม.ค. – มี.ค.
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (ทร.) เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. – เม.ย.
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (ทอ.) เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. – เม.ย.
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ตร.) เริ่มรับสมัครเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกรอบรับตรงยื่นผลคะแนนประมาณ พ.ย.-ธ.ค. และห้วงที่สอง เม.ย.-พ.ค. ยื่นคะแนนโดยผ่านระบบ admission

การสอบเข้ารับราชการ
แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1.ทุนทางราชการ (ทุนกองทัพ) ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
2. ทุนส่วนตัว นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเอง หากเรียนดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันใดกับทางกองทัพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตร. จะได้รับการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง
3.ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม – เช่น ทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ทบ. จะมีทุนส่วนนี้เพิ่มเติม)
ทั้ง 3 ประเภทแตกต่างกันในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร ในเบื้องต้นที่ทุกเหล่าทัพต้องมีคือ
* สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม..6) สายวิทย์-คณิต (เท่านั้น)
** ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. บิดาและมารดาสัญชาติไทย
แยกคุณสมบัติตามวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ทบ.) ทบ. รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. (รับสมัคร นักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 60 คลิกที่นี่)
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (ทร.)รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. ไม่เกิน 65 กก.
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (ทอ.) รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 กก.
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ตร.)  รับทั้งชาย และหญิง อายุ 16-25 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก
การคัดเลือกใช้การพิจารณาคัดเลือก
ยื่นผลคะแนนจากการสอบวัดความรู้ ใช้เกณฑ์เดียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางแอดมินชั่น (Admission) ซึ่งพิจารณาจากคะแนนวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพดังนี้
1. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาอังกฤษต้อง 30 คะแนนขึ้นไป (ทุกเหล่าทัพ) **วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ONET วิทย์/คณิต/อังกฤษ ต้อง 30 คะแนนขึ้นไป**
2. ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา
3. ผลการสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ PAT1 คณิตศาสตร์(เฉพาะพยาบาล ตร.),PAT2 วิทยาศาสตร์ **วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ยื่นเฉพาะ GAT/PAT1/PAT2**

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย GPAX กองทัพเรือและกองทัพบก เฉลี่ย 6 เทอม / เหล่าอื่นเฉลี่ย 5 เทอม
5. พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (ทบ. เพิ่มการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งระยะทาง 800 เมตร)
ค่าเทอมโดยประมาณ ของแต่ละปีการศึกษา
ในปีการศึกษาแรก
– นักเรียนทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 17,785.00 บาท
– นักเรียนทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 58,835 บาท ( แบ่งชำระ เป็น 2 งวด งวดแรกชำระในวันทำสัญญา จำนวน 33,960 บาท งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน ต.ค. จำนวน 24,875 บาท )


ค่าใช้จ่ายในชั้นปีที่ 2 – 4
ชั้นปีที่ 2
– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 38,55
ชั้นปีที่ 3
– ทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 35,750
ชั้นปีที่ 4
– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม  9,500
– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 34,350
(อัตราค่าธรรมเนียมนี้ กำหนดไว้เมื่อ พ.ศ.2544 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )
ที่มา https://campus.campus-star.com/education/8477.html

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP