กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 (18-22 พฤษภาคม 2563)
วิธีการเข้าเรียนรายวิชา ว32103 วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.5
ตรวจสอบ User และรหัสผ่านนักเรียน << คลิก >>
นักเรียนต้องใช้ Email โรงเรียน ในการเข้าเรียนเท่านั้น
ขั้นตอนในการเรียน ให้นักเรีนปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้
กรอกแบบเช็คชื่อเข้าเรียนในครั้งแรก (ครั้งเดียว)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ทำกิจกรรมการเรียนตามที่กำหนดพร้อมส่งงานแต่ละกิจกรรม
      2.1 กิจกรรมการเรียนที่ 1
      2.2 กิจกรรมการเรียนที่ 2
      ......................
3. เมื่อเรียนจบข้อ 2 ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน
 
<< คลิกเข้าระบบการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.5 >>


SITEMAP