ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
 
         โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมเป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวน 5 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้โรงเรียนนี้เป็นอนุสรณ์ แห่งความตระหนักและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กว้างไกลทั่วทุกทิศ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ขึ้น 5 โรงเรียนตามหลักภูมิศาสตร์ของประเทศ ภาคละ 1 โรงเรียน ดังนี้


ภาคเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ภาคกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ที่จังหวัดนครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ที่จังหวัดมุกดาหาร
ภาคใต้ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ที่จังหวัดสงขลา
ส่วนกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


 
       กรมสามัญศึกษมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะจัดโรงเรียนมวมินทราชูทิศ ทั้ง 5 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 60 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 2,700 คน โดยจัดให้โรงเรียนมีความพร้อมความสมบูณ์ ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการ สอน ตลอดจนกำลังบุคลากร กรมสามัญศึกษาปรารถนาที่จะส่งเสริมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 แห่ง ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการบริหาร การปกครอง นักเรียนมีระเบียบวินัย มีศีลธรรมจรรยาและมีความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ อย่างดีเยี่ยมสมกับชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ


        โรงเรียนนวมิทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2529 สถานที่ตั้งเลขที่ 88/7 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. (056) 225768, ,226967, 227771 แฟกซ์ 228775 โดยใช้ค่ายลูกเสือพระบาง มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 32 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้กรมสามัญศึกษา ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
 
   
     
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
Copyright © 2011 ; All rights reserved.
SITEMAP