ข้อมูลประจำสถาบัน


พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
พระสมณโคดม
ปรัชญาโรงเรียน ความรู้ คู่ คุณธรรม
ปฌิธานของโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ น้อมจิตเพื่อในหลวง

สัญลักษณ์ของโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ รองรับด้วยชื่อ " โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม " ซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯพระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง
       สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
       สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์
คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

การเดินทาง

การคมนาคมติดต่อ มีเส้นทางติดต่อ 3 สาย คือ
         1.รถประจำทาง สายนครสวรรค์-เก้าเลี้ยว, ปากน้ำโพ-บ้านแก่ง ถ.ปากน้ำโพ-บางม่วง
         2.รถเมล์เขียว สายค่าย-สถานนีรถไฟ-วัดไทรเหนือ-สะพานใหม่
         3.จากสถานีขนส่ง นั่งรถประจำทาง สายนครสวรรค์-พิจิตร, ถ. พิษณุโลกสายใหม่

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-7771, 0-5622-6967
Copyright 2003 ; All rights reserved.
SITEMAP