ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน    

 นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

       
นายประสิทธิ์ นรศาศวัต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
       
นายมาโนช รักภูธร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการ
       
นายสมบูรณ์ เดชะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
       
นายอร่าม ใจการุณ
ู้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
       
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-7771, 0-5622-6967
Copyright 2003 ; All rights reserved.
SITEMAP