HOMEPAGE CONTEST

 
การแข่งขันประกวด Homepage ระดับภาค


          นอกจากการสร้างห้องเรียน ต้นแบบ IT ให้กับโรงเรียนแล้วได้จัดอบรมวิธีการใช้งาน วิธีการบำรุงรักษา และวิธีการเขียน Homepage ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการส่งมอบ ห้องเรียน จำนวน 35 โรงเรียน ใน 5 ภาค ทีโอที ได้จัดให้มี การแข่งขัน ประกวดการเขียน Homepage ในแต่ละภาค

สรุปผลการแข่งขันการประกวด Homepage ระดับภาค ดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ จ. หนองคาย

       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จ . ชัยภูมิ

ภาคเหนือ
       ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ . อุตรดิตถ์

       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จ.นครสวรรค์

ภาคกลาง
       ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ . ลพบุรี

       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม


ภาคตะวันออก

       ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี

       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนกบินทร์วิทยา จ.ปราจีนบุรี

ภาคใต้
       ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 จ.สุราษฎร์ธานี

       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง
 
   
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
Copyright © 2011 ; All rights reserved.
SITEMAP