หน่วยการเรียนรู้
          
          บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานเกษตรกับการพัฒนาชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้

          ก่อนเรียนให้ทำ แบบทดสอบก่อนเรียน

          หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บททั่วไปเกี่ยวกับอาชีพการเกษตร
          หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เครื่องมือการเกษตร
          หน่วยการเรียนรู้ที่  3  ดินเพื่อการเกษตร
          หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ปุ๋ยและธาตุอาหารพืช

          เมื่อเรียนจบแล้วให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
สร้างสรรค์โดยครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP