การเลี้ยงสัตว์

           การเลี้ยงสัตว์ อันได้แก่การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดู การให้อาหาร การบำรุงพันธุ์ และการสุขาภิบาลแก่สัตว์เพื่อให้ผู้เลี้ยง ได้รับประโยชน์จากสัตว์ เช่น การใช้แรงงานและผลผลิตต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ เป็นต้น

การจำแนกประเภทของสัตว์ แบ่งออกได้ดังนี้

          1. สัตว์ใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ ม้า ลา ล่อ
คลิกดูภาพขยายโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน  
โคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน
    
ลา

          2. สัตว์เล็ก ได้แก่ สุกร แพะ แกะ กระต่าย
 
แพะ
    
แกะ

          3. สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ เป็ด ห่าน นกต่าง ๆ
 
ไก่
    
เป็ด

          4. สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย
 
ปลา
    
กุ้ง

          5. สัตว์อื่น ๆ ได้แก่ กบ ผึ้ง ครั่ง ไหม จระเข้
 
กบ
    
ไหม
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
สร้างสรรค์โดยครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP